หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้ง – Conflict Management

โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้และเข้าใจความขัดเเย้งเพื่อสร้างความสุขและลดความกดดันในองค์กร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

 • 25 นาที

ประกาศนียบัตร (Certificate)

 • ไม่ได้รับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กร
 • เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และมองเห็นสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วิธีการในการจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น
 • หัวหน้าทีมหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกับคนจำนวนมาก

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : Spirit at work

 • จิตวิญญาณคืออะไร
 • การทำงานกับชีวิตมนุษย์
 • SHA Components

หัวข้อที่ 2 : การจัดการความขัดแย้ง

 • ความหมายของความขัดแย้ง
 • ประเภทของความขัดแย้ง
 • ผลเสียและผลดีของความขัดแย้ง
 • รูปแบบพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความขัดแย้ง
 • วิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่เกี่ยวกับบุคคล
 • การจัดการความขัดแย้งที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
 • ผลของการแก้ไขความขัดแย้ง
 • หลักการแก้ไขความขัดแย้งแล้วได้ผล ชนะ-ชนะ
 • พฤติกรรมหัวหน้าที่เผชิญกับความขัดแย้ง
 • การบริหารบุคคลให้มีความสุขเพื่อลดความกดดันในองค์กร