หน้าแรก2022-11-25T08:49:57+07:00

MED CMU Human Resource Institute

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร : MED CMU HUMAN RESOURCE INSTITUTE (MEDHRI) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง และยกระดับการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ในวาระการบริหาร ประจำปี 2564 -2568 “MED CMU” และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในด้านการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ “M – Modernized Workforce การพัฒนาทักษะบุคลากรให้ทันโลก” ไปจนถึงการสร้างความผูกพันของ บุคลากรเพื่อผลการดำเนินการที่ดี สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) อย่างยั่งยืน

อาจารย์

ฉันมีความรับผิดชอบงานด้านการศึกษา บริการ และการวิจัย

ผู้บริหาร

ฉันเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องสำคัญในองค์กร และฉันเชื่อว่า ทรัพยากรมนุษย์ และการเรียนรู้ มีความสำคัญต่อความสำเร็จ

สายสนับสนุน

ฉันเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ฉันกำลังมองหาแนวคิดในการเรียนรู้ และทำงานให้ดีขึ้น

นักวิจัย

ฉันเป็นนักวิจัย ฉันศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดถี่ถ้วน ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดแนวคิดด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

บุคลากรวิชาชีพสุขภาพ

ฉันเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่พัฒนาการให้บริการสุขภาพที่มีมาตรฐานแก่ผู้รับบริการ

ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

พยาบาล

ฉันเป็นพยาบาล

OUR COMPETENCY & SKILL

สมรรถนะที่มุ่งหวังของบุคลากร

แจ้งการเปลี่ยน Competency
Competency & Skill

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรล่าสุด

เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

By |November 24th, 2022|Tags: , , , , , |

ข่าวสาร / กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบรายงานความผูกพันของบุคลากรในรูปแบบ Interactive Dashboard”

By |November 21st, 2022|

“Non-Technical Skills” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ และบุคลากรสังกัดคณะฯ

By |July 1st, 2022|Tags: |

ปฏิทินกิจกรรม

Go to Top