หน้าแรก2024-03-25T09:44:25+07:00

MED CMU
Human Resource Institute

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Performance Management System (PMS)

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Learning Management System (LMS)

เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ MeDHRI LMS คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

MedCMU
Competency & Skill

สมรรถนะที่มุ่งหวังของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณเป็นบุคลากรประเภทใด

สามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคุณ ได้ที่นี่

อาจารย์

ฉันมีความรับผิดชอบงานด้านการศึกษา บริการ และการวิจัย

ผู้บริหาร

ฉันเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องสำคัญในองค์กร และฉันเชื่อว่า ทรัพยากรมนุษย์ และการเรียนรู้ มีความสำคัญต่อความสำเร็จ

สายสนับสนุน

ฉันเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ฉันกำลังมองหาแนวคิดในการเรียนรู้ และทำงานให้ดีขึ้น

นักวิจัย

ฉันเป็นนักวิจัย ฉันศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดถี่ถ้วน ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดแนวคิดด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

บุคลากรวิชาชีพสุขภาพ

ฉันเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่พัฒนาการให้บริการสุขภาพที่มีมาตรฐานแก่ผู้รับบริการ

พยาบาล

ฉันเป็นพยาบาล

OUR COMPETENCY & SKILL

ข่าวสาร / กิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

Go to Top