ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร : MED CMU HUMAN RESOURCE INSTITUTE (MEDHRI) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง และยกระดับการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ในวาระการบริหาร ประจำปี 2564 -2568 “MED CMU” และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในด้านการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ “M – Modernized Workforce การพัฒนาทักษะบุคลากรให้ทันโลก” ไปจนถึงการสร้างความผูกพันของ บุคลากรเพื่อผลการดำเนินการที่ดี สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) อย่างยั่งยืน

VISION

วิสัยทัศน์ของเรา

“มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่เสริมศักยภาพให้บุคลากรพร้อมตอบสนองและให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ด้วยมาตรฐานสากล”

“To be the high-performance organization where empower people to better serve stakeholders with the international standards”

VISION

วิสัยทัศน์ของเรา

เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์

เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการดำเนินการสร้าง ส่งเสริม และขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน นโยบายหรือโครงการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เพื่อสร้างความผูกพันต่อบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ด้วยค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศ

เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์

เพื่อยกระดับของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทักษะวิชาชีพ การบริหารจัดการ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ด้วยการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของบุคลากร อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาของคณะฯ ในอนาคต และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากร โดยการเป็นแหล่งการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ครบวงจร ที่พร้อมจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกระดับ ด้วยการร่วมมือกับสถาบันชั้นนำระดับประเทศ หลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลาย และระบบการฝึกอบรม ที่มีความทันสมัย รวดเร็ว และมีมาตรฐาน

เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์

เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ชุมชน และบุคลากรภายนอกผู้สนใจ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

OUR SERVICES

บริการของเรา

เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ชุมชน และบุคลากรภายนอกผู้สนใจ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

In-House Training
ฝึกอบรมภายในองค์กร


MeDHRI Consult
บริการให้คำปรึกษาการจัดโครงการและพัฒนาองค์กร


Public Training
ฝึกอบรมภายนอกองค์กร


MeDHRI Learning Management System
ระบบจัดการเรียนรู้


ORGANIZATION CHART

โครงสร้างองค์กร

OUR TEAM

บุคลากร

กลุ่มงานความเป็นเลิศด้านบริหารกลยุทธ์

 • PMS (OKRs, System, Coaching)
 • Engagement, Culture, Strategic Plan
 • Core Value, Internal Com.
 • Culture, HR Board, Catalogue, etc.
 • Proactive Recruitment (MeDHRI)
ปฏิภาค วิภาสกุลเด่
ฉัตรชัย คำวงษา

กลุ่มการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

 • Competency Dev. Program
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ(STEM,MES, SASIN, etc.)
 • หลักสูตร EVOC, ภาษาอังกฤษ, NTS, Partner ร่วมกับหน่วยงานอื่น, etc.
 • หลักสูตร Digital skills, BLS, ACLS, etc.
 • งานสนับสนุนจัดโครงการต่าง ๆ
พุฒิเมธ ชุ่มตา
ธนาวุฒิ ปานทา
พาณินี ฮังคำ

กลุ่มบริหารทั่วไปและระบบสนับสนุน

 • หลักสูตร AILP (All), MedED, Basic fire fighting, etc.
 • คุรภัณฑ์, สถานที่จัดตั้งศูนย์ MeDHRI
 • LMS, Website, ระบบหลังบ้านต่าง ๆ
นายณัฐวุฒิ พิณโนเอก
อธิป น้อมศิริ