หลักสูตรการสร้างความตระหนัก ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ – Cyber Security Awareness Training

โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปัญหาที่เกิดจากความประมาทขณะใช้อุปกรณ์ดิจิตอล รวมไปถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการโจรกรรมทางด้านข้อมูล เพื่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

  • 1 ชั่วโมง 29 นาที

ประกาศนียบัตร (Certificate)

  • ได้รับ

เงื่อนไขการอบรม

  • ผู้เข้าอบรมจะต้องได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการสร้างความตระหนัก ด้านความมั่นคงและปลอดภัยไซเบอร์
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • บุคลากรทุกระดับ

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : ISOIEC

หัวข้อที่ 2 : Understand “Information Security”

หัวข้อที่ 3 : Privacy And Security Of Information

หัวข้อที่ 4 : The Common Information Security Threats