หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account

โดย คุณอมฤต ดวงเมือง งานเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ในการทำความรู้จักกับเครื่องมือทางดิจิตอล ที่เปิดให้ใช้บริการเฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเรียนรู้พื้นฐานการเข้าใช้งาน เพื่อการต่อยอดสู่การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

  • 1 ชั่วโมง 19 นาที

ประกาศนียบัตร (Certificate)

  • ได้รับ

เงื่อนไขการอบรม

  • ผู้เข้าอบรมจะต้องได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเกี่ยวกับเครื่องมือดิจิตอลในการทำงาน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใช้งานเครื่องมือทางดิจิตอลที่เปิดให้บริการให้บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • บุคลากรทุกระดับ

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : Introduction

หัวข้อที่ 2 : Lessons

หัวข้อที่ 3 : Get to Know

หัวข้อที่ 4 : CMU Portal

หัวข้อที่ 5 : Services

หัวข้อที่ 6 : Microsoft Teams

หัวข้อที่ 7 : Zoom

หัวข้อที่ 8 : CMU Educational Services

หัวข้อที่ 9 : MEDCMU Educational Services

หัวข้อที่ 10 : More Microsoft

หัวข้อที่ 11 : More Services

หัวข้อที่ 12 : CMU Mobile

หัวข้อที่ 13 : CMU.TO

หัวข้อที่ 14 : Uniday

หัวข้อที่ 15 : Chat AI

หัวข้อที่ 16 : Outro