หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง – Risk Management

โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการจัดการเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

 • 1 ชั่วโมง 6 นาที

ประกาศนียบัตร (Certificate)

 • ไม่ได้รับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักความเสี่ยงและเข้าใจประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
 • เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การจัดลำดับความเสี่ยง และวิธีการรับมือกับความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น
 • หัวหน้าทีมหรือหัวหน้าหน่วยงาน

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : การบริหารความเสี่ยง

 • Building Trust
 • ความเสี่ยงคืออะไร
 • ทำไมต้องบริหารความเสี่ยง
 • พัฒนาการของการบริหารความเสี่ยง
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง
 • ความเสี่ยง 4 ลักษณะในองค์กร
 • หลักการจัดการความเสี่ยง
 • กระบวนการขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 7 ขั้นตอน
 • วิธีจัดการความเสี่ยง