หลักสูตร The Journey for New Employee

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร The Journey for New Employee คือหลักสูตรการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาและให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อช่วยให้บุคลากรใหม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานและบริบทของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่ทำงานใหม่ และทำความรู้จักกับวัฒนธรรมขององค์กร ระบบการดูแลบุคลากร ตลอดจน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ ทำให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมมีส่วนร่วมและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กร และพัฒนาศักยภาพได้อย่างยั่งยืน

ประกาศนียบัตร (Certificate)

 • ได้รับ

เงื่อนไขการอบรม

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและบริบทของคณะแพทยศาสตร์ แก่บุคลากรใหม่
 • เพื่อให้บุคลากรใหม่รับทราบถึงข้อมูล แนวปฏิบัติ ข้อมูลสิทธิ สวัสดิการเบื้องต้น รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรและการทำงาน
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรใหม่ตามที่นโยบายคณะฯ และกฎหมายกำหนด
 • เพื่อสร้างความผูกพันกับบุคลากรใหม่ในช่วงแรกเข้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรใหม่ และบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย

หัวข้อที่ 1 : Intro to MED CMU

 • แนะนำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สมรรถนะที่มุ่งหวังของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ (Competency and Skill)
 • ค่านิยม CQIT

หัวข้อที่ 2 : First Step MED CMU

 • สิ่งที่บุคลากรใหม่ต้องดำเนินการ (To do List)
 • 90 Days onboarding Program
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานต้องตรวจอะไรบ้าง

หัวข้อที่ 3 : Employee Benefit

 • Username & Password ระบบต่าง ๆ
 • สิทธิการลา และขั้นตอนการลา
 • การกรอกภาระงานออนไลน์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กฎระเบียบการปฏิบัติงานของบุคลากร และกฎหมายทั่วไป

หัวข้อที่ 4 : Compulsory Course

 • หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting)
 • หลักสูตรการสร้างความตระหนัก ด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Awareness Training)
 • หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account

ข้อมูลอัพเดต วันที่ 21 ธ.ค. 2566 เวลา 09.00 น.

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 1. Q1: ไม่สามารถเข้าระบบด้วย CMU E-mail จะทำอย่างไร
  A1:
  หากท่านเข้าระบบด้วยช่องทาง Sign in with CMU Account ไม่สำเร็จ ขอให้ท่านเข้าสู่ระบบ Sign in with Username & Password ที่อยู่ด้านล่าง
 2. Q2: เข้าระบบแล้ว Error ต้องทำอย่างไร
  A2: สำหรับบุคลากรใหม่ที่บรรจุภายหลัง 1 ต.ค. 2565 ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ อาจเนื่องจากระบบยังไม่มีข้อมูล CMU Email ของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ได้ที่ 35226 และ 36227 หรือส่งข้อมูลของท่านมาที่ hrdcenter.med@cmu.ac.th หากเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปยังท่านอีกครั้ง

คู่มือสอนการใช้งาน The journey For New Employee

หัวข้อที่ 1 : Intro to MED CMU

คำอธิบาย

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกคนจะต้องทราบและเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ (vision) “A Trustworthy Medical School improving Sustainable Humanity Well-Being” และกลยุทธ์ MEDCMU ตลอดจนทำความรู้จักกับวัฒนธรรมขององค์กร (ค่านิยม CQIT) เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวและดำเนินงานได้ตามแนวทางและเป้าหมายของคณะแพทยศาสตร์ที่ตั้งไว้ รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานที่ตอบสนองและสอดคล้องกับสมรรถนะที่มุ่งหวังของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (Competency and Skill) ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในเรื่องของ Modernized Workforce (พัฒนาทักษะบุคลากรให้ทันโลก) Upskill/Reskill บุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

50 นาที

เนื้อหาในหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวข้อที่ 1 : แนะนำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อที่ 2 : สมรรถนะที่มุ่งหวังของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (Competency and Skill)

 • Competency and Skill คืออะไร
 • ความหมายของสมรรถนะ
 • สมรรถนะหลัก (Core Competency)
 • สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)
 • สมรรถนะด้านภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
 • ทักษะเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร (Power Skills)
 • สมรรถนะด้านดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Transformations and Innovation)
 • สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency)
 • โปรแกรมฝึกอบรมของบุคลากรแต่ละระดับ

หัวข้อที่ 3 : ค่านิยม CQIT

 • ค่านิยมองค์กรคืออะไร
 • ค่านิยมองค์กรคณะแพทยศาสตร์คืออะไร
 • C : Customer Focus (มุ่งเน้นผู้รับบริการ)
 • Q : Quality (ทำงานมีคุณภาพ)
 • I : Innovation (ซึมซาบนวัตกรรม)
 • I : Integrity (คุณธรรมคู่ความดี)
 • T : Teamwork (ทีมสามัคคี มีผลงาน)
 • ตัวอย่างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ จากคลิปวิดีโอ CQIT Blood Bank
 • CQIT MedCMU Roadmap

หัวข้อที่ 2 : First Step MED CMU

คำอธิบาย

สิ่งที่บุคลากรใหม่จะต้องดำเนินการเมื่อได้รับการบรรจุเข้าทำงานในคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่เริ่มช่วงรายงานตัวเข้าทำงาน เริ่มทำงาน และช่วงหลังวันบรรจุ สิ่งที่บุคลากรใหม่ต้องทราบและดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามกระบวนการที่กำหนดไว้ โดยมีเครื่องมือที่สำคัญคือ 90 Days onboarding Program ที่จะช่วยดูแลบุคลากรใหม่ให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่ทำงานใหม่ ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้น และทำงานได้อย่างมีความสุข

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

19 นาที

เนื้อหาในหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวข้อที่ 1 : สิ่งที่บุคลากรใหม่ต้องดำเนินการ (To do List)

 • ช่วงที่ 1 รายงานตัวก่อนเข้าทำงาน
 • ช่วงที่ 2 เริ่มการทำงาน
 • ช่วงที่ 3 หลังวันบรรจุ

หัวข้อที่ 2 : 90 Days onboarding Program

 • 90 Days onboarding Program คืออะไร
 • วัตถุประสงค์ของการ onboarding
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ onboarding
 • แนวทางปฏิบัติ

หัวข้อที่ 3 : การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานต้องตรวจอะไรบ้าง

 • การตรวจสุขภาพช่วงเช้า (08.00-10.00 น.)
 • การตรวจสุขภาพช่วงบ่าย (13.00-15.00 น.)
 • การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคของบุคลากรแต่ละกลุ่ม (วัคซีน)

หัวข้อที่ 3 : Employee Benefit

คำอธิบาย

บุคลากรใหม่ต้องรับทราบถึงข้อมูล แนวปฏิบัติ ข้อมูลสิทธิ สวัสดิการเบื้องต้น การลา รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรและการทำงาน เมื่อรายงานตัวเข้ามาทำงานแล้วบุคลากรจะได้รับ Username & Password เพื่อ Login เข้าใช้งานระบบต่าง ๆ เช่น CMU MIS, HR Portal และระบบบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการกรอกภาระงานออนไลน์ (TOR & JA) และการเข้าใช้งานระบบการลา รวมไปถึงการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้บุคลากรใหม่ยังต้องทำความเข้าใจกฎระเบียบการปฏิบัติงานของบุคลากร และกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานภายในคณะฯ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

25 นาที

เนื้อหาในหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวข้อที่ 1 : Username & Password ระบบต่าง ๆ

หัวข้อที่ 2 : สิทธิการลา และขั้นตอนการลา

 • แนะนำสิทธิการลาของบุคลากร
 • การเข้าสู่ระบบการลา
 • ขั้นตอนการใช้งานระบบการลา

หัวข้อที่ 3 : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร
 • โครงสร้างของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กำหนดการเปลี่ยนแปลงการลงทุน
 • การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การพ้นสภาพสมาชิก

หัวข้อที่ 4 : กฎระเบียบการปฏิบัติงานของบุคลากร และกฎหมายทั่วไป

 • สิทธิของการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 • วินัย และการรักษาวินัย
 • วินัยอย่างไม่ร้ายแรง
 • วินัยอย่างร้ายแรง

หัวข้อที่ 4 : Compulsory Course

คำอธิบาย

Compulsory Course คือหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร ตามที่นโยบายของคณะฯ และกฎหมายกำหนดให้บุคลากรทุกคนในคณะฯ ต้องเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (พนักงานใหม่) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดแนวทางการเรียนรู้ของบุคลากร ทั้งสายปฏิบัติการและสายวิชาการ ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะแพทยศาสตร์จะเป็นผู้กำหนดแนวทางการเรียนรู้ของบุคลากร และเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

8 นาที

เนื้อหาในหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวข้อที่ 1 : Compulsory Course

หลักสูตรที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรที่ 1 : หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting)

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดจนเข้าใจแผนการป้องกันและระงับเหตุเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยเพื่อเป็นการป้องกันลดความสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัย และสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ : 38 นาที

หลักสูตรที่ 2 : หลักสูตรการสร้างความตระหนัก ด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Awareness Training)

 • เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในคณะฯ ไม่ให้บุคลากรตกเป็นเหยื่อของการถูกโจมตีทางไซเบอร์
 • เพื่อทราบมาตรฐาน ISOIEC มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขององค์กร
 • เพื่อทำความรู้จักกับกระแสความปลอดภัยไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน
 • เพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลใดคือความเป็นส่วนตัวและข้อมูลใดมีความอ่อนไหวที่ต้องเก็บรักษาให้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัย
 • เพื่อศึกษาภัยคุกคามและผลกระทบที่เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบั
 • จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ : 1 ชั่วโมง 52 นาที

หลักสูตรที่ 3 : หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account

 • หลักสูตรฝึกสอนพื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีทั่วไปในที่ทำงาน รู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน อาทิ คอมพิวเตอร์, Smart Phone, Tablet และทำความรู้จักกับเครื่องมือทางดิจิตอล ที่เปิดให้ใช้บริการเฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเรียนรู้พื้นฐานการเข้าใช้งาน เพื่อการต่อยอดสู่การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • (Coming Soon!!)

หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting)

หลักสูตรการสร้างความตระหนัก ด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Awareness Training)

หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account