หลักสูตรโค้ชชิ่งคืออะไร ? – What is Coaching ?

โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC)

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

สร้างทัศนคติที่ดีต่อบทบาทการเป็นผู้นำด้วยการเสริมสร้างทักษะการโค้ชและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างวัฒนธรรมโค้ชให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

  • 1 ชั่วโมง 24 นาที

ประกาศนียบัตร (Certificate)

  • ไม่ได้รับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อปรับกระบวนการคิดและทัศนคติต่อบทบาทการเป็นผู้นำ (People Manager) ของผู้บริหารสังกัดคณะแพทยศาสตร์
  • เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ช (Coaching) และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อส่งเสริมให้คณะแพทยศาสตร์เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง สื่อสารแลกเปลี่ยนและเคารพซึ่งกันและกัน ผ่านระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการสร้างวัฒนธรรมโค้ชในองค์กร (Coaching Culture)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหาร
  • หัวหน้างานทุกระดับ

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : Intro

หัวข้อที่ 2 : Coaching Generations

หัวข้อที่ 3 : What is Coaching ?

หัวข้อที่ 4 : Transactional & Transformational Coaching

หัวข้อที่ 5 : Case Study

หัวข้อที่ 6 : Conclusion, Q&A