โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Middle Management Program : Strategic Leadership Accelerator (MSL)

พิธีเปิดโครงการ MSL

        วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Middle Management Program : Strategic Leadership Accelerator (MSL) พร้อมด้วย
รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดี ด้านทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. และบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรม สายบริหารสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้เข้าอบรม ให้มีทักษะด้านผู้นำเชิงกลยุทธ์ สามารถนำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะฯ ลงสู่ Action Plan ของหน่วยงาน อีกทั้ง เพื่อสร้างแนวคิดในการทำงานและการบริหารงานด้วยทัศนคติเชิงบวกมากยิ่งขึ้น

        ทั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Middle Management Program : Strategic Leadership Accelerator (MSL) มีเนื้อหาหลักสูตรทั้งหมด 3 Part ได้แก่
        Part 1  : Lecture & Workshop (Strategic & Leadership)
                   โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. – 30 ก.ค. 2567
        Part 2 : Online Learning (Managerial Competency)
                   โดย CMU Lifelong Education ระหว่างที่ 23 - 31 ก.ค. 2567
        Part 3 : Project based Learning
                   ช่วงระยะเวลา แบ่งกลุ่ม ทำ Project based Learning ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 20 ธ.ค. 2567

        “หวังไว้อย่างยิ่งว่า การพัฒนาความรู้และทักษะ ให้กลายเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ ทั้งด้านความคิด การสื่อสารเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ ตลอดจนการนำกลยุทธ์ของคณะฯ ลงสู่ Action Plan ของหน่วยงาน ตามแผนกลยุทธ์ MEDCMU ของคณะแพทยศาสตร์ ในด้าน Modernized Workforce (พัฒนาทักษะบุคลากรให้ทันโลก) โดยการ Upskill/Reskills บุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาของคณะฯ ต่อไป” ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ กล่าว

MSL : Market Understanding

        ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 ได้จัดการอบรมในหลักสูตร Market Understanding โดยวิทยากรผู้สอนจาก คณะบริหารธุรกิจ มช. ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัท วินิจ หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มช. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation Center : MIC) และผศ.ดร.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มช. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

        ทั้งนี้มีหัวข้อในการอบรม ได้แก่
        Module 1: Introduction to Professional Services Marketing
        Module 2: Market Analysis Fundamentals & Techniques
        Module 3: Strategic Marketing Planning
        Module 4: Value Creation in Hospital Marketing

MSL : Creative thinking and Innovation organization

        วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ได้จัดการอบรมในหลักสูตร Creative thinking and Innovation organization โดย ผศ.ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

        ทั้งนี้มีหัวข้อในการอบรม ได้แก่
        1. ความคิดสร้างสรรค์กับองค์กรนวัตกรรม 8 มิติ ขององค์กรนวัตกรรม
        2. เครื่องมือ Creativity and Innovation การใช้ LEGO® SERIOUS PLAY® ในการสร้างสรรค์แนวคิดและการสื่อสารภายในทีม
        3. การประยุกต์ใช้แนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กร

MSL : Lean & Agile Management

        วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ได้จัดการอบรมในหลักสูตร Lean & Agile Management โดยวิทยากรผู้สอนจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ผศ. ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มช. และดร.จีราภา อินธิแสง โธฌีม อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มช. ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช.

        ทั้งนี้มีหัวข้อในการอบรม ได้แก่
        1. แนวคิด Design Thinking
        2. แนวคิดในการทำงานในรูปแบบเอจายล์

MSL : Makes a Great Leader

        ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2567 ได้จัดการอบรมในหลักสูตร Makes a Great Leader โดยวิทยากรผู้สอนจาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้แก่ อ.สุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ อ.ชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ Process Management และอ.วรัญรดา ธนวรรณวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ & Coach Leadership Mindset ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่

        ทั้งนี้มีหัวข้อในการอบรม ได้แก่
        1. Change Management ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
        2. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
        3. กรอบการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน
        4. Process Management ทำความเข้าใจระบบงาน และกระบวนการ
        5. การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Decision Making)
        6. Leadership Mindset
        7. โมเดลการสื่อสารที่ได้ใจคน
        8. การให้และรับฟีดแบค (Give and Take Feedback)

MSL : Accounting & Finance

        วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ได้จัดการอบรมในหลักสูตร การบริหารการเงิน (Accounting & Finance) โดย ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

        ทั้งนี้มีหัวข้อในการอบรม ได้แก่
        1.การบริหารงบประมาณ (Budgeting process)
        2. ข้อควรคำนึงถึงในการจัดทำงบประมาณ
        3. ปัญหาในการจัดทำแผนงบประมาณ