atip

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 81 blog entries.

MedCMU Engagement

2023-09-21T11:21:42+07:00

MedCMU Engagement MedCMU VOICE Engagement Action Plan MedCMU Focus Group MedCMU Happy Organization แนวทางที่แนะนำนั้น ผู้บังคับบัญชาที่มีจำนวนคำตอบเพียงพอเพื่อสามารถดูข้อมูลความผูกพันได้ ซึ่งจะได้ข้อมูลสรุปทั้งแบ่งแยกตามสังกัด และ direct report หัวหน้าควรจะเผยแพร่ ผลการสำรวจความผูกพันให้กับทีม เพื่อหารือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน หัวหน้ามีบทบาทหน้าที่ในการ Facilitate หรืออำนวยความสะดวกในการ เปิดประเด็นหารือระหว่างบุคลากรต่างๆในทีม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลสำรวจความผูกพัน และแผนของทีมเพื่อที่จะพัฒนาต่อไป การหารือ พูดคุย หรือประชุมนี้นั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าแผนการปฏิบัติงานในระดับหน้างานอย่างแท้จริง หรือ local-level action planning strategy โดยมีลำดับขั้นตอน ดังนี้ 1.วิเคราะห์ผลสำรวจความผูกพัน 2.ระบุเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของทีม 3.เลือกข้อหรือปัจจัยความผูกพันที่จะมุ่งเน้น และระบุแผนและแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงเจ้าของเจ้าภาพที่จะดำเนินการต่อไป 4.ทบทวนและปรับปรุง ทุกคนควรจะมีส่วนร่วมในการประชุม/หารือ/บทสนทนา เกี่ยวกับความผูกพัน ทุกคนในทีมนั้นควรจะช่วยกันสร้าง action plan ขึ้นมา โดยในขณะเดียวกัน Engagement Champion และ หัวหน้าควรจะเป็น ผู้นำในการหารือเรื่องนี้ ซึ่งควรเป็นกระบวนการที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะได้ การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นจะเป็นฐานให้แก่ การก้าวไปสู่การสร้างความผูกพัน เพราะเสียงของทุกคนสำคัญต่อองค์กร และร่วมกันตัดสินใจว่า ปัจจัยผูกพันไหนที่จะถูกลำดับความสำคัญก่อน เพื่อที่จะช่วยให้ทีม ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดการอบรม ประกาศผลลัพธ์คะแนนความผูกพัน และกล่าวถึงที่มาและความสำคัญโครงการฯ โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ บรรยายหัวข้อ “ENGAGEMENT ACTION PLAN” [...]

MedCMU Engagement2023-09-21T11:21:42+07:00

เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

2022-12-23T11:49:09+07:00

เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 25662022-12-23T11:49:09+07:00

โครงการ Coaching for Performance

2022-11-10T11:04:18+07:00

โครงการ Coaching for Performance Daniel Goleman นักจิตวิทยาและนักข่าว ผู้ที่ทำให้แนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นที่นิยม ได้เขียนบทความใน Harvard Business Review เรื่อง “Leadership That Gets Results.” เขาได้แนะไว้ว่าภาวะผู้นำที่สำคัญนั้นมีอยู่ 6 รูปแบบ […]

โครงการ Coaching for Performance2022-11-10T11:04:18+07:00

ไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับการเขียนบทความทางวิชาการ (Basic grammar for writing scientific manuscript)

2022-10-31T10:52:48+07:00

การบรรยายในหัวข้อ ไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับการเขียนบทความทางวิชาการ (Basic grammar for writing scientific manuscript) หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดการบรรยายในหัวข้อ “ไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับการเขียนบทความทางวิชาการ” (Basic grammar for writing scientific manuscript) ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียน RB0410 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

ไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับการเขียนบทความทางวิชาการ (Basic grammar for writing scientific manuscript)2022-10-31T10:52:48+07:00

ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (English for Academic Presentation)

2022-10-31T10:39:41+07:00

การบรรยายในหัวข้อ ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (English for Academic Presentation) หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดการบรรยายในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ” (English for Academic Presentation) ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมห้องสมุด 1 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (English for Academic Presentation)2022-10-31T10:39:41+07:00
Go to Top