Uncategorized

12 กฎทองของการทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Performance Review)

2023-10-08T16:14:30+07:00

การทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Performance Review) การทบทวนผลการปฏิบัติงานนั้นให้ความสำคัญถึงเรื่องผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาที่สำคัญ การประชุมของการทบทวนผลการปฏิบัติงาน ใช้หลักการหลักของ การบริหารผลการปฏิบัติงาน 5 ประการ ได้แก่ 1)ข้อตกลง (agreement) 2)ตัวชี้วัดผล (measurement) 3)การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 4)การส่งเสริมเชิงบวก (positive reinforcemen) 5) บทสนทนา (dialogue) ให้ได้ใช้อย่างเกิดประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การจบวงล้อการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยการแจ้งข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ที่มีฟอร์มหรือรูปแบบการประเมินในขั้นต่อไป การทบทวนผลการปฏิบัติงาน (performance review) ควรจะยึดในภาพความเป็นจริงของผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งที่เห็นเชิงประจักษ์ ไม่ใช่ผลเชิงนามธรรม และผลเหล่านี้จะสามารถช่วยให้หัวหน้าและบุคลากรสามารถร่วมมือหาทางพัฒนางานให้ดีขึ้นในอนาคต หรือถ้าบุคลากรไม่สามารถบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ได้ตามวัตถุประสงค์ จึงจะใช้เวลาในการทบทวนนี้เพื่อหาหนทางในการแก้ไขต่อไป บุคลากรควรประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและพัฒนาผลงานตัวเอง ส่วนหัวหน้าควรจะทำหน้าที่ในการส่งเสริม โค้ช ให้การสนับสนุน หรือให้แนวทางพัฒนาต่างๆ ให้กับบุคลากร ในการทบทวนอย่างเป็นทางการนั้นไม่ควรจะเกิดการเซอร์ไพรส์ หรือสร้างความประหลาดใจขึ้น เพราะระหว่างทางในการทำงานนั้น ถ้าหากได้มีการพูดคุย โค้ช ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องมาแล้ว หน้าที่หลักๆที่แท้จริงของการบริหารผลการปฏิบัติงาน คือการมองไปข้างหน้าว่า ใครที่รับผิดชอบในงานต่างๆ จะต้องทำสิ่งใด พัฒนางาน พัฒนาตัวอย่างอย่างไร เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน หรือข้อตกลงการพัฒนาตนเองตามที่ตกลงไว้  การทบทวนผลการปฏิบัติงานนี้จะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้หัวหน้าพัฒนาความสามารถในการนำทีม การให้แนวทาง และการพัฒนาบุคลากรและทีมของตนเอง การจัดประชุมการทบทวนผลการปฏิบัติงาน มีกฎทอง 12 ข้อ ดังนี้   1.    เตรียมความพร้อม: หัวหน้าควรเตรียมรายการ วัตถุประสงค์ ข้อตกลง OKR KPI ผลลัพธ์ ของผลการปฏิบัติงานที่บุคลากรตกลงไว้ สิ่งที่เตรียมควรทำให้เห็นได้ถึงเหตุผลที่มาที่ไปถึงความสำเร็จ หรือล้มเหลว เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจต่อได้ว่า สิ่งใดควรได้รับการชื่นชม สิ่งใดเป็นปัญหา และจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อก้าวข้ามสิ่งนั้น ควรคิดเผื่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคน หรือเป้าหมายในช่วงถัดไป บุคลากรควรเตรียมความพร้อมเพื่อสามารถระบุได้ถึงความสำเร็จ และปัญหาที่เกิดขึ้น และมีความพร้อมที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองในการประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงาน พวกเขาควรจะจดประเด็นต่างๆ ที่ต้องการสื่อสารถึงงานของตนเอง และโอกาสต่างๆของพวกเขา [...]

12 กฎทองของการทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Performance Review)2023-10-08T16:14:30+07:00

Med CMU Training Needs survey
แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มช.

2023-01-19T09:36:47+07:00

Med CMU Training Needs survey
แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มช.
2023-01-19T09:36:47+07:00

โครงการ Kickoff MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP

2023-01-12T15:58:00+07:00

เอกสารที่เกี่ยวข้อง https://cmu.to/doc-kickoff-od66 วีดีโอย้อนหลัง660111 Kickoff โครงการ MEDCMU PMS Performance Coaching & IDP.mp4 แบบประเมินโครงการฯ https://forms.office.com/r/ev7S7vcXCx ช้อมูลเกี่ยวกับ PMS ทั้งหมดใน Sharepoint https://o365cmu.sharepoint.com/sites/MEDCMU-PMS

โครงการ Kickoff MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP2023-01-12T15:58:00+07:00

£twenty Hardly any Put Bonus products

2023-07-22T19:43:56+07:00

ContentJust the Casinoland Betting house AssessGet off the chair To be able to C$seven hundred Benefit When to suggest bit of advice, we might apparently make it for you. There are a few reasons for it will do, as much as that we all may support once again, nevertheless soon enough. […]

£twenty Hardly any Put Bonus products2023-07-22T19:43:56+07:00
Go to Top