รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรด้านแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการตั้งวัตถุประสงค์ทางการศึกษา วิธีการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้และการวัดผลทางการศึกษาที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นครูแพทย์และมีเจตคติที่ดี สามารถจัดทำแผนการสอนได้อย่างถูกต้อง ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มอาจารย์แพทย์ใหม่

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

3 ชั่วโมง 50 นาที

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : Ward Round and Teaching on the run

หัวข้อที่ 2 : Bedside and OPD Teaching

หัวข้อที่ 3 : Procedural Skill Teaching

หัวข้อที่ 4 : Teaching Technique with Standardized Patient (SP)

หัวข้อที่ 5 : Performance Assessment and Workplace-Based Assessment / OSCE: Theory

หัวข้อที่ 6 : Milestones & EPA & DOPS

หัวข้อที่ 7 : OSCE: How to organize OSCE, from theory to practice