รายละเอียดคอร์ส

Medical Education : การใช้งานระบบ CMU Outcome-Based Education (OBE) Platform
เพื่อให้อาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้งานระบบ CMU OBE Platform ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ความชำนาญและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนอย่างยั่งยืนและเป็นที่ไว้วางใจ

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรฯ จัดขึ้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 – วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยคณาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์
โดยคณาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ สามารถนับเป็นชั่วโมง Medical Education ได้ 1.40 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

1 ชั่วโมง 40 นาที