” พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนองานผ่านระบบ CMU e-Document ให้เกิดความคล่องตัว ง่ายต่อผู้ใช้งาน”

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

คณะการสื่อสารมวลชนกำหนดนโยบายนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) มาใช้ในงานสารบรรณ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 โดยได้กำหนดขั้นตอน แนวปฏิบัติการใช้งานระบบ CMU e-Document จากการปฏิบัติงานจริง รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน และปรับแนวทางการปฏิบัติงานในระบบฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเดิม

การนำระบบ CMU e-Document มาเริ่มใช้งานลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ สร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เพิ่มกระบวนการทำงานการบริหารงานเอกสาร หนังสือเวียนและหนังสือสั่งการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดชั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ตลอดจนมีฐานข้อมูลสะดวกในการสืบค้น ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document Version 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะการสื่อสารมวลชน ได้ติดตาม กระตุ้น การใช้งานของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาการใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนองานผ่านระบบ CMU e-Document ให้เกิดความคล่องตัว ง่ายต่อผู้ใช้งาน (User friendly) และอำนวยความสะดวกต่อการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ สั่งการจากผู้บริหาร การปรับรูปแบบการเสนองาน เพื่อพิจารณาสั่งการ ลงนามให้แล้วเสร็จในหนึ่งกระบวนการ (Lean) ลดการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน รวมถึงประยุกต์ใช้ข้อความเทมเพลตของระบบ CMU e-Document กำหนดรูปแบบหรือฟอร์ม (Template) ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลรายละเอียดเพียงเล็กน้อย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

01 ชั่วโมง 06 นาที

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้อบรมสามารถประยุกต์การใช้งานระบบ CMU e-Document ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

 • ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป และผู้ดูแลระบบ
 • ผ่านการอบรม และใช้งานระบบ CMU e-Document เป็นประจำ

ระยะเวลาการอบรมหลักสูตร

 • จัดอบรมเป็นรอบ รอบละ 5 สัปดาห์
  รอบที่ 1 ช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 23 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

เนื้อหาในหลักสูตร

 1. หัวข้อที่ 1: การปรับใช้ระบบ CMU e-Document
 2. หัวข้อที่ 2: ข้อความเทมเพลต (ฟอร์ม)
 3. หัวข้อที่ 3: ข้อความเทมเพลต (การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)
 4. หัวข้อที่ 4: ข้อความเทมเพลต (การแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ทั่วไปแบบจัดกลุ่ม)
 5. หัวข้อที่ 5: การปรับวิธีการนำเสนอหนังสือให้ง่ายต่อการใช้งาน
 6. หัวข้อที่ 6: การเสนองานโดยมีข้อสั่งการพิเศษ

Power by CMU MOOC

https://mooc.cmu.ac.th/