” คณะการสื่อสารมวลชน Show & Share ความรู้ให้ในลักษณะ Workshop เกี่ยวกับเรื่อง CMU e-Document แบบ 100% ”

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

ระบบ CMU e-Document พัฒนาโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองนโยบาย Digital University สนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารงานเอกสารของมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่การรับหนังสือ การส่งหนังสือ ประเภทหนังสือเวียนและหนังสือสั่งการในเรื่องทั่วไป เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ตลอดจนมีฐานข้อมูลสะดวกในการสืบค้น และเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นคณะหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการนำระบบ CMU e-Document มาใช้ในองค์กรแบบ 100% ทำให้ทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เชิญคณะการสื่อสารมวลชนมา Show & Share ความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในลักษณะ Workshop เกี่ยวกับเรื่อง การเข้าใช้งาน สิทธิของผู้ใช้งาน และการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป เช่น รายการเอกสารเข้า รายการเอกสารตรวจสอบ/สั่งการ รายการเอกสารตอบกลับ เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับการอบรมครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ภายในองค์ของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

03 ชั่วโมง 10 นาที

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้อบรมสามารถเข้าใช้งานระบบ CMU e-Document ได้
 2. ผู้อบรมสามารถตั้งค่าสิทธิการใช้งานได้
 3. ผู้อบรมสามารถตรวจสอบ รายการเอกสารเข้า ตอบกลับ และส่งต่อเอกสารได้
 4. ผู้อบรมสามารถลงทะเบียนออกเลขรับ-ส่งหนังสือได้
 5. ผู้อบรมสามารถเสนองาน ตรวจสอบ และดำเนินการรายการเอกสารตรวจสอบ/สั่งการ ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • ไม่ต้องมีพื้นฐานการใช้งานระบบ CMU e-Document มาก่อน

ระยะเวลาการอบรมหลักสูตร

 • จัดอบรมเป็นรอบ รอบละ 5 สัปดาห์
  รอบที่ 1 ช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 23 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

เนื้อหาในหลักสูตร

 1. หัวข้อที่ 1: Mass Comm Style: My e-Doc
 2. หัวข้อที่ 2: CMU e-Doc ทำอะไรได้บ้างน๊า?
 3. หัวข้อที่ 3: ขวัญใจ Admin มช. ต้อง CMU e-Doc
 4. หัวข้อที่ 4: เทมเพลตเทพ ๆ ง่าย ๆ ปรับใช้สบาย

Power by CMU MOOC

https://mooc.cmu.ac.th/