คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม : ทักษะสำคัญของการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมคือ Design Thinking ซึ่งมี 5 ขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ Empathize ,Define, Idea, Prototype and Test

 วัตถุประสงค์

• เพื่อให้รู้จัก Design Thinking  ทักษะสำคัญที่นำมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน และเทคนิค วิธีการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง (Empathize and Define)
• เพื่อให้เข้าใจวิธีการสร้างไอเดีย (Idea) ที่หลากหลาย ด้วยวิธีการแบบ Design Thinking
• เพื่อให้เข้าใจการนำ Idea มาทดสอบ ทำซ้ำ (Prototype and Test) ในการพัฒนานวัตกรรม ด้วยวิธีการแบบ Design Thinking รวมถึงสามารถนำความคิดเชิงออกแบบ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• นิสิต นักศึกษา อาจารย์และผู้ประกอบการ
• ผู้สนใจเป็นสตาร์ทอัพ

 ระดับเนื้อหา

 ระดับต้น (Beginner)
 ระดับกลาง (Intermediate)
 ระดับสูง (Advance)

 การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

Power by SET

https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/195/info