“หลักสูตร Digital literacy เป็นการนำเสนอบทเรียนที่เน้นในเรื่องความเข้าใจพื้นฐานสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยในบทเรียนที่สอนจะใช้การอธิบายง่าย ๆ ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย”

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

ในยุคสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และมีการเติบโตในรูปแบบ S Curve นั้น เรื่อง Digital เป็นเรื่องที่มีผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน กับการใช้ชีวิตรวมถึงการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องพัฒนาทักษะทางด้าน Digital ให้กับนักศึกษาหรือประชาชนโดยทั่วไป ให้รู้เท่าทันและใช้งานได้อย่างรู้เท่าทันและให้มีช่องทางในการเรียนรู้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการเรียนรู้

Digital literacy เป็นการนำเสนอบทเรียนที่เน้นในเรื่องความเข้าใจพื้นฐานสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยในบทเรียนที่สอนจะใช้การอธิบายง่าย ๆ ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ทั้งนี้จะครอบคลุมในเรื่อง การเข้าใจ (Understand) การใช้ (Use) การสร้าง (Create) และการเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแสดงให้เห็นผ่านเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ Smart phone Tablet โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ในรายวิชาที่สอนจะเริ่มต้นจากการรู้จักคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Smart phone โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยในการทำงานในสำนักงาน การใช้งาน Social media จริยธรรม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่อง Cyber Security ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ เป็นส่วนประกอบสำคัญในเรื่อง Digital Literacy ที่จะมาเติมเต็มในการที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่สังคมยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

15 ชั่วโมง

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน

 • ไม่มี

ภาษาที่ใช้ในการสอนผ่านระบบออนไลน์

 • ภาษาไทย

เนื้อหาในหลักสูตร

 • ทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
 • บทบาทหน้าที่ของกระทรวง DE ในเรื่อง Digital Literacy โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • บทที่ 1 – Essence of Basic Computer and Mobile Devices
 • บทที่ 2.1 – Key Applications Word Processing
 • บทที่ 2.2 – Key Applications : Word Presentation
 • บทที่ 2.3 – Key Applications : Word Spreadsheets
 • บทที่ 3 – Security
 • บทที่ 4 – Ethics
 • บทที่ 5 – Online Collaboration

Power by CMU-MOOC

https://mooc.cmu.ac.th/th/home