“บุคคลที่มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการทำงาน บนพื้นฐานของการตระหนักรู้ในตนเอง ก่อนที่จะรับฟังผู้อื่น การจูงใจผู้อื่น การให้ข้อมูลย้อนกลับ ฯลฯ ”

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

บุคคลที่มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการทำงาน บนพื้นฐานของการตระหนักรู้ในตนเอง ก่อนที่จะรับฟังผู้อื่น การจูงใจผู้อื่น การให้ข้อมูลย้อนกลับ การเสริมพลังใจ การจัดการปัญหาอารมณ์และความเครียด และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม หลักการต่าง ๆ เหล่านี้ หากสามารถเรียนรู้ได้ในระบบ Thai MOOC จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี มีทักษะการพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงาน และก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

รายวิชาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน (Interpersonal Communication Skills in Workplace) มีเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดสำคัญของทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน การตระหนักรู้ในตนเอง การรับฟังผู้อื่น การจูงใจผู้อื่น การให้ข้อมูลย้อนกลับ การเสริมพลังใจ การจัดการปัญหาอารมณ์และความเครียด และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการแนวคิดสำคัญของทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน การตระหนักรู้ในตนเอง การรับฟังผู้อื่น การจูงใจผู้อื่น การให้ข้อมูลย้อนกลับ การเสริมพลังใจ การจัดการปัญหาอารมณ์และความเครียด และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการประยุกต์ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน อ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

เนื้อหาในหลักสูตร

บทที่ 1: ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน และ การตระหนักรู้ในตนเอง
บทที่ 2: การรับฟังผู้อื่น และ การจูงใจผู้อื่น
บทที่ 3: การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ การเสริมพลังใจ
บทที่ 4: การจัดการปัญหาทางอารมณ์ และ ความเครียด
บทที่ 5: การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-mail: nathawat.l@cmu.ac.th

Power by Thai MOOC

https://thaimooc.org/