รายละเอียดคอร์ส

Medical Education : การใช้งานระบบ Mango Canvas เบื้องต้น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านใช้ MANGO Canvas เป็นเครื่องมือในการจัดทำหลักสูตร OBE ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรฯ จัดขึ้นในระหว่างวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 – วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยคณาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์
 สามารถนับเป็นชั่วโมง Medical Education ได้ 2.6 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

2 ชั่วโมง 6 นาที