There is nothing to show here!
Slider with alias slider-9 not found.

การแยกกักตัวที่บ้านผ่านระบบติดตามดูแลอาการ

สำหรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง หรืออยู่โรงพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 7-14 วัน

ข้อแนะนำการใช้เครื่องวัด

2 สิ่งหมั่นตรวจ เมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้าน คือ วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว และอุณภูมิร่างกาย

ข้อแนะนำเรื่องยา

ข้อปฏิบัติของผู้ดูแลผู้ป่วย

การจัดการขยะติดเชื้อ

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้าน

ขณะติดเชื้อโควิด 19 (Home Isolation) รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในระหว่างแยกกักตัวที่บ้าน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Instruction for home isolation for patients

Instruction for home isolation for patients