รายละเอียดคอร์ส

Medical Education AMEE TALK: An International association for health professions education
ด้วยการนำสิ่งที่น่าสนใจจากงานประชุมแพทยศาสตรศึกษาระดับโลก หรือ AMEE 2023 มาเล่าสู่กันฟัง โดย คณาจารย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรฯ จัดขึ้นผ่าน Zoom Meeting ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.
โดยคณาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ สามารถนับเป็นชั่วโมง Medical Education ได้ 2 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

2 ชั่วโมง 6   นาที

เนื้อหาในหลักสูตร

Topic 1 – Intro
Topic 2 – Teaching & Facilitating Learning
โดย รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Topic 3 – Preparing for the future: Challenges facing health professions educators
โดย รศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Topic 4 – Psychological safety in the clinical learning environment: the path to learning, belonging and growth for trainees
โดย รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Topic 5 – AI in medical education Teaching clinical reasoning
โดย รศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Topic 6 – Ways to support our students
โดย ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Topic 7 – Medical education research theme
โดย ผศ.นพ.วิทวัส สุรวัฒนสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Topic 8 – Conclusion
โดย คณาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่