รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

2 ชั่วโมง 18  นาที

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : Outcome-based Education