รายละเอียดคอร์ส

Medical Education : Facilitator สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem-Based Learning

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร Medical Education หัวข้อ Facilitator สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem-Based Learning

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา Problem – Based Learning สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ. 2566 รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ความชำนาญและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนอย่างยั่งยืนและเป็นที่ไว้วางใจ (Sustainable Trustworthy Educator in Medicine: STEM)

 สามารถนับเป็นชั่วโมง Medical Education ได้ 3 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

3 ชั่วโมง