ขอพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการเพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 7

เรียน หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ต่างๆ ภายในคณะฯ

ด้วย คณะแพทยศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 7 ให้แก่ บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวนประมาณ 60 คน ระหว่างเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดจัดในรูปแบบ Classroom, Virtual Classroom และ Project Team โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของการดำรงตำแหน่งระดับสูง หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย และเข้าใจภาพรวมขององค์กรมากขึ้น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าอบรมด้วยกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันต่อไป

ในการนี้ คณะฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ดังนี้

   1. ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วย หรือบุคลากรที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วย ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรบริหารหรือไม่ผ่านการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหาร
   2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
   3. ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป (นับประสบการณ์ทำงานตั้งแต่เริ่มทำงานในคณะฯ)
   4. ผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรจะต้องได้รับความยินยอมให้เข้าร่วมหลักสูตรฯ จากหัวหน้างานต้นสังกัด
   5. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร (มากกว่าร้อยละ 80 หากน้อยกว่าจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร)
   6. ผู้บังคับบัญชา สนับสนุนในการ อบรมและนำผลงานไปใช้

หมายเหตุ : หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน ที่ประสงค์เสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของกรรมการพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเสนอชื่อบุคลากรของท่านที่ผ่านการพิจารณา เพื่อเข้าร่วมโครงการ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง. (หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวพาณินี ฮังคำ โทร.35226)

โดยมีขั้นตอนในการลงทะเบียน ดังนี้ 

1. Download แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (กรอกข้อมูลบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อ)

2. กรอกแบบฟอร์ม เสนอชื่อบุคลากรของท่านที่ผ่านการพิจารณา เพื่อเข้าร่วมโครงการ (โดยแนบใบสมัครไปพร้อมกับแบบฟอร์มนี้)

ทั้งนี้ กำหนดวันเริ่มต้นการจัดโครงการฯ และรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ งานบริหารงานบุคคล จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง เว็บไซต์ HRD MED CMU อีกครั้ง ขอบคุณค่ะ

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้า ZOOM