แนวทางปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน