“Non-Technical Skills ทักษะการคิด ชีวิตและสังคม”

หลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไร

หลักสูตร Non-Technical Skills เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการคิด, การสื่อสารและทักษะทางสังคม ที่ใช้ร่วมกับ Technical Skills เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเป็นพื้นฐานของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร

ประกอบด้วย การบรรยาย และ Workshop ในหัวข้อ

 • Non-Technical Skills
 • Situation Awareness
 • Clinical Decision Making
 • Teamwork
 • Task Management Communication
 • Stress Management

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ และความเข้าใจ เรื่อง Non-technical skills
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในคณะฯ ให้มีความพร้อมในด้าน soft skills
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากร Non-technical skills ของคณะฯ

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย อภิปราย
 • Workshop กรณีศึกษา สร้างสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ และความเข้าใจ เรื่อง Non-technical skills
 2. บุคลากรภายในคณะฯ มีความพร้อมในด้าน soft skills สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดี
 3. เกิดการพัฒนาศักยภาพวิทยากร Non-technical skills ของคณะฯ

ประจำปี 2566 แบ่งออกเป็นจำนวน 6 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566                     (ดำเนินการแล้ว)

ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 26 เมษายน 2566                           (ดำเนินการแล้ว)

ครั้งที่ 3 : วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566                            (ดำเนินการแล้ว)

ครั้งที่ 4 : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566                            (ดำเนินการแล้ว)

ครั้งที่ 5 : วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2566                               (ดำเนินการแล้ว)

ครั้งที่ 6 : วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

ปล.กำหนดการอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี)   

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ และสหวิชาชีพสุขภาพทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “Non-Technical Skills” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 6

Non-Technical Skills สำหรับสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ  [ครั้งที่ 6] 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าเต็มจำนวนรับสมัคร
โดยทางศูนย์ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมไปยังหน่วยงานของท่านอีกครั้ง

ผู้ผ่านการอบรม NTS ปี 2566

ผู้ผ่านการอบรม NTS ปี 2566 จำนวน 244 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อนามสกุลสังกัดครั้งที่
รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลาภาควิชาจักษุวิทยา1
ศ.นพ.คณิตศ์ สนั่นพานิชภาควิชาออร์โทปิดิกส์1
ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณูภาควิชาอายุรศาสตร์1
อ.พญ.อรณิสา นาเนกรังสรรค์ภาควิชาจักษุวิทยา1
นพ.ฐิติวัฒน์ โสภณานุรักษ์กุลภาควิชานิติเวชศาสตร์1
พญ.ถวัลย์รัตน์ รัตนสิริภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว1
พญ.วิฐิตา กาญจนประดิษฐ์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว1
พญ.ปณิกา ประพุทธ์พิทยาภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน1
พญ.เพ็ญพิชชา โรจน์พิบูลสถิตย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู1
นพ.อุกฤษฏ์ กิตติวิบูลย์ภาควิชาศัลยศาสตร์1
พญ.เบญชญา พันทองภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
พญ.พิมพ์ใจ เตชะภาณุปรีดาภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
พญ.อมราพร จันทร์กระจ่างภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
นพ.ลภทัศ ตั้งสง่าภาควิชาออร์โทปิดิกส์1
พญ.ปราณปริยา ฮี้เกษมภาควิชาอายุรศาสตร์1
นพ.ปีย์ ประเสริฐกาญจนาภาควิชาอายุรศาสตร์1
นพ.ชาคริฐน์ บุญชัยแสนภาควิชาอายุรศาสตร์1
นพ.พิริยะ บุญสร้างสุขภาควิชาอายุรศาสตร์1
นางธิดา เดโชสว่างงานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล1
นางสาวพัชราภรณ์ มาผาบงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์1
นางสาวชิษณุชา ไชยสุวรรณงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชสาสตร์1
นางสายทอง จันทร์งามงานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวชและจักษุฯ1
นายนัฐภูมิ นุชพงษ์งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน1
นางสาวพนิตกานต์ สุขก๋างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น1
นางสาวสุภมาส สุภาวงค์งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป1
นางสาวนงนุช บุญอยู่งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์1
นางหทัย ปันมาเรือนงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์1
นางปาลีรัฐ โตไพบูลย์งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์1
นางนิภากร ไสยมรรคางานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์1
นางสาวอัญชลี เอื้อเฟื้องานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
นางสาวสุมาลี ขัดอุโมงค์งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง1
นางชุติมา คชเสนีภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว1
นางสาววันทนา คุ้มเนตรภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว1
นางกันยาพร สุวรรณาภาควิชาวิสัญญีวิทยา1
นางสาวไพรจิตร ตานันงานธนาคารเลือด1
นายประพันธ์ เพ็ญจันทร์งานบริการกลางโรงพยาบาล1
นางสาวพิชญ์สินี คำสุขงานบริการกลางโรงพยาบาล1
ภญ.ศดานันท์ โนคำงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก1
ภญ.พรวิณี สมทรัพย์งานบริบาลเภสัชกรรม1
ภญ.จงกลณี แสนทอนงานบริบาลเภสัชกรรม1
ภญ.นภสร อารยะชุตินันท์งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน1
นางสาวสุกัญญา เดชยิ่งงานปฏิบัติการชันสูตร1
นางจันทนา คำวรรณงานปฏิบัติการชันสูตร1
นางสาวฉัตรชนก โลหะมาศงานประกันสังคม1
นางสาวนิรัชพร วิศิษฏ์บุญล้อมงานประกันสังคม1
นางสาวอัณณ์ณิชา วุฒิกุลหน่วยประสานสิทธิ์1
นางสาวอมรมลสิริกานต์ ฉิมพาลีงานโภชนาการ1
ทพ.คณพศ จิวนารมณ์งานทันตกรรม1
ภญ.นุชจรีย์สุทธิธงงานบริหารข้อมูลทางเภสัชกรรมและสนับสนุนระบบยา1
นางผจงรักษ์ กุยแก้วศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1
นางสาวสุรัชดา เอกฉันท์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1
ศ.พญ.อรวรรณ เลาห์เรณูภาควิชากุมารเวชศาสตร์2
ผศ.พญ.นฤภร ลิขิตวีระวงศ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์2
นางสาวพิมนภา บรรเทิงสุขภาควิชากุมารเวชศาสตร์2
พญ.ไอริณ ยงเมธาวุฒิภาควิชาจิตเวชศาสตร์2
นางสาวศิริพร จองแกภาควิชาจุลชีววิทยา2
อ.ดร.จิตศักดิ์ โค้วสถิตย์ภาควิชาชีวเคมี2
นายอิสราพงศ์​ นุวงศ์ษา​ภาควิชานิติเวชศาสตร์2
นางชัญญาภัค ไชยชนะภาควิชารังสีวิทยา2
นางสาวสุธาสิณี สุวรรณ์ภาควิชารังสีวิทยา2
นางสาวปนัดดา ปันเจริญภาควิชารังสีวิทยา2
นพ.คุณัชศ์ ด่านอุดมภาควิชารังสีวิทยา2
พญ.สิรินทรา มณีฤทธิ์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา2
พญ.กัญญ์วรา พรหมอินทร์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา2
อ.พญ.นิศาชล เดชเกรียงไกรกุลภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว2
พญ.อลิชา ชุ่มอินทรจักร์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว2
นพ.จิรุตต์ ปาลีคุปต์ภาควิชาศัลยศาสตร์2
นพ.เมธาสิทธิ์ ลำเจียกสุวรรณภาควิชาศัลยศาสตร์2
นพ.ภคินทร์ สุวิมลธรรมคุณภาควิชาศัลยศาสตร์2
นพ.พีรพล หม่อมศิลาภาควิชาศัลยศาสตร์2
นพ.ธนัช สู่ประเสริฐภาควิชาศัลยศาสตร์2
นพ.อดิวิชญ์ ศรีภูศษณาพรรณภาควิชาสรีรวิทยา2
นพ.โชติรวี พิริยคุณธรภาควิชาสรีรวิทยา2
พญ.หทัย วรชัยสวัสดิ์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
พญ.พิชชา ตันสุวรรณนนท์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา2
รศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐภาควิชาออร์โทปิดิกส์2
นพ.อธิป พัฒนการุณย์ภาควิชาออร์โทปิดิกส์2
นพ.กรณ์พงศ์ สิริพงศ์พลภาควิชาออร์โทปิดิกส์2
ศ.พญ.นันทนา กสิตานนท์ภาควิชาอายุรศาสตร์2
พญ.ศุภิสรา จันทรอมรกุลภาควิชาอายุรศาสตร์2
พญ.กิตติมา จริยะวัฒนาภาควิชาอายุรศาสตร์2
นพ.อนณ ยงเมธาวุฒิภาควิชาอายุรศาสตร์2
นพ.ภูมิ กนกวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์2
นพ.ภีมพศ สินสกลวัฒน์ภาควิชาอายุรศาสตร์2
นพ.ภาคภูมิ จันทราพิทักษ์ภาควิชาอายุรศาสตร์2
นพ.พงศธร วิริยะศิริภาควิชาอายุรศาสตร์2
นพ.ภูศิษฏ์ สีผึ้งศูนย์สารสนเทศชีวการแพทย์2
พญ.กวิสรา ไชยเมืองภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน2
นายประสันต์ รักแม่งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวชและจักษุฯ2
นางสาวจรินทร์ยา ทองบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน2
นางสาววรวรรณ ยนต์สุวรรณงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น2
นางสาวปิยลักษณ์ บุญธรรมช่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง2
นายกันตพัฒน์ กันทาสิริวรรธน์งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป2
นางจันทนา ทวีชาติงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์2
นางสาวกุลวดี วัตถพาณิชย์งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
นางสาวอารยา สุขประเสริฐงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์2
นางวิภาวี ไชยวรรณ์งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์2
ทพญ.จันทร์จิรา หอมนานงานทันตกรรม2
ทพ.ธีรภัทร ศิริวรรณ์งานทันตกรรม2
นางสาวประภาภรณ์ ดาวรามงานธนาคารเลือด2
นายวงษกานต์ เชื้อทองงานธนาคารเลือด2
นางสาวพิมพ์ชนก รินสินจ้อยงานธนาคารเลือด2
นางสาวทัศน์วรรณ ปุณโณฑกงานธนาคารเลือด2
นางสาวพิชากานต์ กู้เมืองงานบริบาลเภสัชกรรม2
ภญ.บุษกรศิริวรกุลงานบริบาลเภสัชกรรม2
นายรชต เด็กยองงานปฏิบัติการชันสูตร2
นางวันวิสาข์ ตันติเพชราวรรณ์งานปฏิบัติการชันสูตร2
นายณัฐกร ผดุงพันธ์งานปฏิบัติการชันสูตร2
นายวริศ เถาตระกูลงานปฏิบัติการชันสูตร2
นางสาวพรรณวิภา มะลิวัลย์งานประกันสังคม2
นางสาวศศิกานต์ ศิริมังคโลงานประกันสังคม2
ภญ.จิรพร เลิศสุวรรณงานผลิตยา2
นางอุษณีย์ มโนจางานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ2
นางสาวอัมภวรรณ์ ใจเปี้ยงานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล2
นายวชิรวิทย์ ไทยอ่อนศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ2
นางสาวสุภัคศิริ สุวิวัฒนาศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ2
นางวลัญช์กมล ต่อมดวงแก้วศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ2
นางสาวญาณิศากลักดวงจิตศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ2
นางปนัดดา นันทวาสน์ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ2
นายจิรพงศ์ หาญประกอบสุขหน่วยทะเบียนมะเร็ง2
นายนเรศน์ ไหวศรีหน่วยทะเบียนมะเร็ง3
นางอัจฉราวดี อุเทนงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์3
นางพัชราภรณ์ ออนตะไคร้งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์3
นางดารารัตน์ ธงชัยงานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวชและจักษุฯ3
นางสาวพรรษวรรณ สายหร่ายงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน3
นางสาวสิริโสภา สุขจินดางานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น3
นายจักรกฤษณ์ ปิจดีงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง3
นางสาวกาญจนา จันทร์ปัญญางานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป3
นางพรพรรณ สุทธิวงศ์งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์3
นางสาวกมลทิพย์ แจ่มสิทธิกุลงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา3
นางพนารัตน์ ศรีตะระโสงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์3
นายอดุลย์ โปธางานบริการกลางโรงพยาบาล3
นางสาวดาเรศ บุญหมื่นงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก3
นางสาวจินดาหรา สุจริตวณิชงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน3
นางสาวพิราภรณ์ อยู่เหลี่ยงงานบริหารข้อมูลทางเภสัชกรรมและสนับสนุนระบบยา3
นางสาวธัญญารัตน์ เป็งเรือนงานประกันสังคม3
นางพันธลักษณ์ สุขสบายงานประกันสังคม3
นางสาวเจนจิรา ผ่องปัญญางานประกันสังคม3
นายพรรษพล รัตน์สุคนธ์เลิศงานผลิตยา3
ภญ.รุ่งรวิน อนุนิมิตรานนท์งานผลิตยา3
ภญ.ศิริธรรม์ ขันธรรมงานผลิตยา3
นางสาวธัญญาพร นิธิสารวนางานโภชนาการ3
นางสาวอมรรัตน์ ฟูเต็มวงศ์งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล3
นางสาวลักษิกา ปัญญางานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล3
นางสาวอรมัย เหมืองหม้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์3
พญ.โยษิตา ไชยแสรภาควิชากุมารเวชศาสตร์3
พญ.แคลร์ โกมารภัจจ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์3
พญ.นภัสสร เด่นประภัสร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์3
พญ.นลินทิพย์ เวชกามาภาควิชากุมารเวชศาสตร์3
พญ.โชษิตา นันต๊ะภาควิชากุมารเวชศาสตร์3
นพ.พชร สิงห์โยธินภาควิชากุมารเวชศาสตร์3
นพ.ธนภูมิ อุทัยธรรมกุลภาควิชาจักษุวิทยา3
พญ.ณิชารีย์ ศรีงามภาควิชาจักษุวิทยา3
นพ.พาวิน เกียรตินิพูลภาควิชาจิตเวชศาสตร์3
นพ.ภูริช ภูริวรางคกูลภาควิชาจิตเวชศาสตร์3
นางสาวพัชรินทร์ มหาวงค์ภาควิชานิติเวชศาสตร์3
พญ.ปิยะหทัย เนียมทรัพย์ภาควิชาพยาธิวิทยา3
นพ.อธิวัฒน์ ฤกษ์อำนวยโชคภาควิชารังสีวิทยา3
พญ.ณัฐภัทรา มานะกิจศิริสุทธิ์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา3
นายบุญฤทธิ์ คำทิพย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน3
อ.พญ.ณัฐฐิกานต์ มีลาภภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน3
นพ.สรัญสรณ์ กรินทราทันต์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน3
พญ.จีน ธรรมพักตรกุลภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู3
พญ.พิชญา สิงห์เวชสกุลภาควิชาศัลยศาสตร์3
พญ.ธัญวรัตม์ นฤมลภาควิชาศัลยศาสตร์3
รศ.พญ.กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา3
พญ.ปิยากร พานิชยธรรมภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา3
นพ.รัฐกร คำศรีภาควิชาออร์โทปิดิกส์3
นางสาวณัฐริกา โสไลภาควิชาอายุรศาสตร์3
พญ.วิชุดา ชุนหชาภาควิชาอายุรศาสตร์3
พญ.ชัญญารัฏฐ์กิจทำภาควิชาอายุรศาสตร์3
รศ.พญ.ศุภราภรณ์วังแก้วภาควิชาอายุรศาสตร์4
นางสาวศุภรามะโนวงศ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์4
นางสาวธัญพิชชานันทพงษ์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา4
นางสาวพนิชสรณ์เจริญภักดีงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์4
นายธีระวุฒิ ศรีประทุมงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น4
นางสาวมยุรฉัตร จันปิววงศ์งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง4
นางอัจฉรา เนตรทิพย์งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์4
นางสาวสุพัตรา ก้อนติงานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล4
นางสาวรัชนก แดนเขตต์งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล4
ภญ.อนงค์นาถ ตียาสุนทรานนท์งานคลังเวชภัณฑ์4
ภญ.เกศมณี หนูคำปันงานคลังเวชภัณฑ์4
ภก.ศุภกิตติ์ บรรณจักร์งานบริบาลเภสัชกรรม4
ภญ.ปาณิศา เอี่ยมศรีงานผลิตยา4
ภก.ณัฐชนน อุปสรรค์งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก4
ภญ.ขวัญจิรา เหมือนแสงงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน4
ภญ.ทิฆัมพร พรวิเศษศิริกุลงานบริบาลเภสัชกรรม4
นายสรพงษ์ สมหล้างานบริการกลางโรงพยาบาล4
นางสาวพรรณิษา กัลยางานปฏิบัติการชันสูตร4
นางอุบลรัตน์ โพธิ์คำงานประกันสังคม4
นางสุปราณี แสนมะหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ4
นพ.ภูวเดช อินทรานุปกรณ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์4
พญ.ณัฐนรี เสโลห์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์4
พญ.อรปรียา อุ่นเรือนภาควิชาจักษุวิทยา4
พญ.นาถนิภา สุวรรณโชติภาควิชาจิตเวชศาสตร์4
นพ.คมชาญ วัฒนศิลป์ภาควิชานิติเวชศาสตร์4
นพ.คมกริช แก้วปรีชาวัฒน์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา4
พญ.ศิรดา โล บูลโย่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู4
พญ.ณิชกุล สุขพัทธีภาควิชาศัลยศาสตร์4
นพ.นวัต พิทักษ์ธีระธรรมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา4
พญ.ศริษา พาศิรายุธภาควิชาอายุรศาสตร์4
นพ.เกื้อหนุน มูลสวัสดิ์ภาควิชาอายุรศาสตร์4
พญ.ภคนันท์นันทสุขเกษมภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว4
นางสาวอนิสราบุญลืองานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวชและจักษุฯ5
นางสาวสมัญญาจี้ฟูงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน5
นางพัฒนาพวงทองงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น5
นางชัชณี มณีวรรณงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์5
นางสาวหยาดฝน พอพรมงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา5
นางสาวปรียารัตน์ คำสุภางานธนาคารเลือด5
นางมณฑิชา สกุลวัฒนะงานธนาคารเลือด5
นางสาวจิราภา มะโนใจงานธนาคารเลือด5
นางสาวรัตติยาพร พยัคฆ์งานธนาคารเลือด5
นายชนุตม์ ไชยเดชงานธนาคารเลือด5
ภญ.นวพร ชินสรนันท์งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก5
นางสาวกานธิภา ไชยคำงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก5
นางสาวหทัยกาญจน์ ใจสุวรรณงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก5
ภญ.ธิติกานต์ มงคลศิริงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก5
ภญ.ณัฐหทัย อินยางานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน5
นางสาวเกศินี เพ็งมาวรรณงานประกันสังคม5
นางสาววิลาวัณย์ ตาคำงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ5
นางวนรัตน์ สิงใสงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ5
นางสาวนฤมล อนุงานเวชระเบียนและสถิติ5
นางสาวณัฎฐธิดา จิตระภาควิชานิติเวชศาสตร์5
นางสาวนิตยา คำคมคายภาควิชานิติเวชศาสตร์5
รศ.ดร.ปริรัตน์คนสูงภาควิชาเภสัชวิทยา5
รศ.ดร.ณัฏฐกานติ์ จิรัณธนัฐภาควิชาเภสัชวิทยา5
นพ.ณัฐพล ศุภกรมงคลภาควิชารังสีวิทยา5
นพ.กฤตินัย นัยวัฒนกุลภาควิชารังสีวิทยา5
นพ.ศุภวิชญ์ บำรุงกิจภาควิชาวิสัญญีวิทยา5
นพ.สุทธิภัทร์ มูลสันภาควิชาวิสัญญีวิทยา5
นพ.รวี นพรัตน์ไกรลาศภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว5
พญ.ภาวิณี ภิรมกาญจนศักดิ์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน5
นพ.พงศธร โชติพงศ์กุลภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน5
นพ.เจษฎา ไสยสมบัติภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน5
อ.พญ.ฝันฝ้าย สมเกียรติภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน5
พญ.กุลนันท์ นันทสุขเกษมภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู5
นพ.ปรัชญา วิสุทธิธาดาภาควิชาศัลยศาสตร์5
นพ.วัชรพงศ์ ธิติพงศานนท์ภาควิชาศัลยศาสตร์5
นพ.นิพิฐพนธ์ เพ็ญภินันท์ภาควิชาออร์โทปิดิกส์5
พญ.ภาวิตรา กิตติพิชัยภาควิชาอายุรศาสตร์5
พญ.ใจเอื้อ หมั่นธรรมภาควิชาอายุรศาสตร์5
นพ.ณัฐนนท์ อมตตระกูลภาควิชาอายุรศาสตร์5
นพ.นรวร จิรัฐติกาลวงศ์ศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์5
นางสาวกัลย์สุดา กิตติเดชาหน่วยทะเบียนมะเร็ง5

ผู้ผ่านการอบรม NTS ปี 2565

ผู้ผ่านการอบรม NTS ปี 2565 จำนวน 178 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อนามสกุลสังกัดครั้งที่
นางวันเพ็ญแถวสุวรรณงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์1
นางสาวสุดธิดา ยอดเมืองงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน1
นางสาววราภรณ์ รัฐกุลงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น1
นางพัชรินทร์ เนตรสว่างงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง1
นางสาวสุวรรณา พานทองงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป1
นางสาวนภาพร ติคำงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์1
นางศุภาพร รัตนสิริงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์1
นางสาวสิรภัทร สมกองแก้วงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
นางสาวไพรจิตร ตานันงานธนาคารเลือด1
นางสาวศิริพร แซ่ลี้งานบริการกลางโรงพยาบาล1
นางสาวดารารัตน์ แดนไกลงานปฏิบัติการชันสูตร1
นายโชคชัย ทาบุรีงานประกันสังคม1
ภญ.จันทนี ถนอมศักดิ์เจริญงานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม1
ภญ.เกษนีย์ ศรีจอมทองงานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม1
ภญ.ปวีณา สารีอินทร์งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม1
ภก.สุมนัส ประมูลสินทรัพย์งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม1
นางสาววัชราภรณ์ กุลทองงานโภชนาการ1
นพ.สรวิศ วิศรุตรัตนภาควิชารังสิวิทยา1
นพ.ภานุพงษ์ ใหม่คำภาควิชาศัลยศาสตร์1
พญ.ณัฏฐณิชา ขลุ่ยประเสริฐภาควิชาศัลยศาสตร์1
อ.นพ.ชุติเทพ ทีฆพุฒิภาควิชาอายุรศาสตร์1
รศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิรภาควิชาอายุรศาสตร์1
นางสมพร เดียวกนกรัตน์หน่วยประสานสิทธิ์ งานบริหารโรงพยาบาล1
นายนิรันดร์ ตาแก้วงานบริหารงานบุคคล1
นางสาวจิราภรณ์ ภีระงานบริหารงานบุคคล1
นางสาวอมรา คณาคำงานบริหารงานบุคคล1
นางสาวมณีลักษณ์ กุณาเงินงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง2
นางเจษฎา​เทพศิริ​งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป2
นางกานดา อิ่มสงวนงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์2
นางพัชราภรณ์ ออนตะไคร้งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์2
นางสาวปรีชญา นันตะรัตน์งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวชและจักษุฯ2
นางรัตนาภรณ์ ฮ้อแสงชัยงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน2
นางสาวลำไพ สุพรรณบุตรงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น2
นางสาวจุฑารัตน์ มงคลงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์2
นางสาวนภาพร ปิ่นมณีงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม2
นายไมตรี ศรีวิชัยงานธนาคารเลือด2
นายศรยุทธ เสาร์แดนงานธนาคารเลือด2
นางสาวสุธาสินี ยอดแก้วเหลืองงานธนาคารเลือด2
นายอุทัย สันกลกิจงานบริการกลางโรงพยาบาล2
นายประพันธ์ กฤตธยางานบริการกลางโรงพยาบาล2
นางสาวณัฐธิฌา ทะดีงานบริการกลางโรงพยาบาล2
นางศรัญญา ชาติท่าค้องานบริการกลางโรงพยาบาล2
นายวิเชียร สิงห์เวินงานบริหารงานบุคคล2
นางสาวจรัสศรี หลวงพันธ์งานบริหารงานบุคคล2
นางสาวฉัตรชนก โลหะมาศงานประกันสังคม2
นายบุญคำ บุญวรรณงานประกันสังคม2
นางสาวริศรา อินต๊ะกอกงานโภชนาการ2
นายโอวาท ต๊ะใสงานบริหารข้อมูลทางเภสัชกรรมและสนับสนุนระบบยา ฝ่ายเภสัชกรรม2
อ.นพ.วิทวัส สุรวัฒนสกุลภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน2
นางสุชาลินี ล่านพยาภาควิชาออร์โทปิดิกส์2
รศ.พญ.ศุภราภรณ์ วังแก้วภาควิชาอายุรศาสตร์2
นางสาวอภิรดี โกศัยหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ2
พญ.ศมน วานิชพงษ์พันธุ์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา2
นางสาวนิรมล ถาสิงห์แก้วหน่วยประสานสิทธิ์ งานบริหารโรงพยาบาล2
นางสาวบังอร เครือวงค์งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
นางสาวณัฐพรปิ่นคำงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์3
นางสาวแพรวนภา ศรีสุชางานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวชและจักษุฯ3
นางจิราภรณ์ รุ่งเรืองงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน3
นางสาววลัยพร สมานมิตรงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น3
นางขวัญใจ แดงสดงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป3
นางสาวสุรีย์ ใจเอื้องานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์3
นางวิภาวี ไชยวรรณ์งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์3
นางสาวศิริธร โฆษคุณวุฒิงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง3
นางศิริลักษณ์ ตาคะเลงานธนาคารเลือด3
นายวุฒิ บุญยวงงานบริการกลางโรงพยาบาล3
ภญ.จารุกมล คันธวงค์งานบริบาลเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม3
นางสาวนิศาชล วัฒนยืนยงงานบริหารงานบุคคล3
นางสาววิมลรัตน์ สอนดีงานประกันสังคม3
นางสาวนงคราญ กาใจงานประกันสังคม3
นางสาวอัจฉรา งามดีงานโภชนาการ3
นางสาวเสาวลักษณ์ ฟูปินวงศ์งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล3
พญ.ชนิศวรา เฮงเจริญภาควิชานิติเวชศาสตร์3
นพ.วรัชญ์ บุษยพรรณพงศ์ภาควิชานิติเวชศาสตร์3
พญ.เกวลิน สุวรรณชาติภาควิชาวิสัญญีวิทยา3
ดร.วาสนา โกเอี่ยมภาควิชาศัลยศาสตร์3
รศ.พญ.สุวิชา แก้วศิริภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา3
นางสาวพัฐสุดา เอื้อประเสริฐภาควิชาวิสัญญีวิทยา3
นางสาวธัญญารัตน์ ก๋องแก้วภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา3
นางสาวธัญชนก มูลแม่กุ้งงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง4
นางสาวภัทราพรรณ สุพรรณอุดมงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น4
นางพัชรา ตุ่นแก้วงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา4
นางสาวธีรนันท์ สิงห์เฉลิมงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์4
นางสาวเจษฎาพร พึ่งทองงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์​4
นางสาววราภรณ์ สนธิงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป4
นางสาวพรทิวา ไชยาคำงานธนาคารเลือด4
นายชินโชติ มูลศรีงานบริการกลางโรงพยาบาล4
นายณัฐพงษ์ ไชยลังการ์งานบริหารข้อมูลทางเภสัชกรรมและสนับสนุนระบบยา ฝ่ายเภสัชกรรม 4
นางสาววารุณี จิกยองงานโภชนาการ4
นางสาวกรรณิการ์ พงษ์คำงานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวชและจักษุฯ4
นางสาวชนิกานต์ ศรีตะพันธ์งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม4
นายนัฐพล ใจตรงงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม4
นางสาวณิชาพัทธ์ พงษ์ศิริเวทย์งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม4
นางสาวฉัตราภรณ์ อักษรวนิชงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม4
ภญ.วิฬารัตน์ ไสยรัตน์งานบริบาลเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม4
นายณัฐชนน อุปสรรค์งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม4
นายรุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์4
นางสาวจันจิรา ใจเที่ยงภาควิชารังสีวิทยา4
นายอาทิตย์ รอดคงภาควิชารังสีวิทยา4
นายอานนท์ ศักดิ์เรืองแมนภาควิชาวิสัญญีวิทยา4
นางสายชล พรึงลำภูภาควิชาวิสัญญีวิทยา4
นางจิราภรณ์ ธรรมสโรชหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ4
นางปุณย์ภินันท์ วุทธีรพลงานบริหารงานบุคคล4
นายเกรียงศักดิ์กิติสักงานบริหารงานบุคคล4
นางสาวนิชนันท์ จันทร์เพ็ญงานบริหารงานบุคคล4
นางพุทธชาด มณีใสหน่วยทะเบียนมะเร็ง4
นางสาวรัตติกาล จันทร์ต๊ะกุมารงานประกันสังคม4
นางสาวนิรัชพร วิศิษฏ์บุญล้อมงานประกันสังคม4
นพ.กฤตโชค ธิราพืชภาควิชากุมารเวชศาสตร์5
นพ.ณัฏฐพงศ์ เพชระบูรณินภาควิชากุมารเวชศาสตร์5
นพ.ฉัทดนัย จันโทวงษ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์5
พญ.พิมพ์ชนก รองเดชภาควิชากุมารเวชศาสตร์5
พญ.ทีปกา สร้างตระกูลภาควิชาจักษุวิทยา5
พญ.ปฏิมา สุจิภิญโญภาควิชาจักษุวิทยา5
พญ.ศิรินัทธ์ ศิริติกุลภาควิชาจิตเวชศาสตร์5
พญ.ปิยธิดา สืบวงศ์ลีภาควิชานิติเวชศาสตร์5
นพ.กันต์ธีระ ณรงค์แสงภาควิชานิติเวชศาสตร์5
พญ.ปัญญภัสสร์ ศรีสุบัติภาควิชารังสีวิทยา5
พญ.กชกร จึงสกุลรุจิเรขภาควิชาวิสัญญีวิทยา5
พญ.ภาศิริ สิงหศิริภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว5
พญ.ชวพรรณ ดีวิจิตรภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน5
นพ.กุลวรรณ์ ศรีสกุลชวาลาภาควิชาศัลยศาสตร์5
พญ.สิริณ กังสนารักษ์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา5
พญ.อภิสรา พั่ววงษ์แพทย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา5
นพ.สรวิศ วิหคาภิรมย์ภาควิชาอายุรศาสตร์5
นางนัยนา ทำบุญงานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวชและจักษุฯ5
นายทักษ์ดนัย​ขัตติยะงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน5
นางสาวศรีสุดา ปิยะรักษ์งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น5
นางปัญญ์ชลี สนธิสวัสดิ์งานประกันสังคม5
นางสาวนันทัชพร แก้วสิงห์งานประกันสังคม5
นางสาวเพ็ญจิรา เทพอำพันธุ์งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์5
นางสาวนพวรรณ สุนทรงานธนาคารเลือด5
นายภาณุวัฒน์ วงค์คำงานบริการกลางโรงพยาบาล5
นางสาวอธิษฐาน สุมาลย์เจริญงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง5
นางสาวอมรพรรณ วรรณวิไลยงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง5
นายวีระพงศ์ สมบุตรงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล5
นางสาวศิรัญญา บุตรงานโภชนาการ5
นางขนิษฐา นิลเนตรงานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล5
นางสาวจันทร์จิรา ฉายส่องแสงงานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล5
นางสาวธนัท เกษตระทัตงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม5
นางธันย์ชนก ไทยชนะงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม5
นางสาวเกวลิน สื่อรุ่งเรืองภาควิชาวิสัญญีวิทยา5
นางสาวเกศรินทร์ พงษ์คำแดงงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา5
นางพัชรี ทาเสนาหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ5
ภญ.พวิศว์ ลาภใหญ่งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม5
นางจารุวรรณแพทย์ไชโยงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง6
นางสาวหยาดฝน พอพรมงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา6
นางสาววรญา เนศวิจิตรงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป6
นางสาวอังคณา ด่านพิพัฒน์ตระกูลงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์6
นายนฐภาพ สิทธิปัญญางานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวชและจักษุฯ6
นางสาวชุติญา หอวิมาลย์งานโภชนาการ6
นางสาวชุติมา ปัญญาผาบหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ6
นางชมพูนุท ทิพย์ฝั้นงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์6
นายอนิรุทธ์ แซ่ผ่านงานบริการกลางโรงพยาบาล6
นายอนุสรณ์ มงคลศาสตร์งานบริการกลางโรงพยาบาล6
นางเรณู ปุณวัตร์งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล6
นางสาววิลันดา กองสมบัติงานประกันสังคม6
นางสาวนวลปรางค์ แสนวงค์งานประกันสังคม6
พญ.ภัณฑิรา อุดมพรวัฒนะภาควิชากุมารเวชศาสตร์6
นพ.สุกิจ ลิ้มศิริวัลลภภาควิชากุมารเวชศาสตร์6
นพ.ธนชา ลาภมหานนท์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์6
พญ.มาริน พัฒนะพัฒนาภาควิชาจักษุวิทยา6
นพ.ภสกรณ์ ด่านพาณิชย์กุลภาควิชาจุลชีววิทยา6
พญ.คณิตา หมั่นการภาควิชาชีวเคมี6
นพ.ปัณณวิชญ์ ตันติพิสิษฐ์ภาควิชาพยาธิวิทยา6
พญ.พิมพ์ตะวัน จันทร์เดือนภาควิชาพยาธิวิทยา6
นพ.จิโรจ เชิญขวัญศรีภาควิชารังสีวิทยา6
พญ.ภัทรมน วุฒิวณิชย์ภาควิชารังสีวิทยา6
พญ.ภัทราวรรณ ผลมากภาควิชารังสีวิทยา6
พญ.อภิญญา ทิพย์สุเนตรภาควิชาวิสัญญีวิทยา6
นพ.พงศ์ปณต จินดาสุ่นภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว6
นพ.วุฒิภัทร กีรติไพศาลภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน6
พญ.วิมลรัฐ ธารนพภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู6
พญ.กุลนิษฐ์ชูมณีภาควิชาศัลยศาสตร์6
นพ.ศุภมิตร เตชอังกูรภาควิชาศัลยศาสตร์6
พญ.วิชญาพร จันทร์ฟุ้งภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา6
นพ.อนาวิล อโนมะศิริภาควิชาอายุรศาสตร์6
นพ.ณัฐธนภพ อิศรเดชศูนย์สารสนเทศชีวการแพทย์6