patipak

About patipak

This author has not yet filled in any details.
So far patipak has created 16 blog entries.

เชิญเข้าร่วม Coaching Community แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการโค้ช Feedback และ MEDS Check-in

2024-06-12T15:37:07+07:00

เรียน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน   ด้วยศูนย์มีดีจะเปิด informal Session หรือ Coaching Community เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ MEDS Check-In และการโค้ช Feedback จึงขอเชิญตอบแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วม Session ดังกล่าวเพื่อให้เกิดพื้นที่สำหรับการพัฒนาทั้งหัวหน้าและบุคลากรและส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการสื่อสารที่เปิดกว้าง ขับเคลื่อนผลงานที่ดีและบุคลากรมีความผูกพัน   ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.office.com/r/Xvbv0J1p1e คลาสนี้เหมาะกับใคร ผู้สนใจทั่วไปที่อยากพัฒนาทักษะ Coaching / Mentoring feedback อย่างถูกวิธี คนที่ทำงานอยากพัฒนาตัวเองในการดึงศักยภาพของทีมงานรอบด้าน หัวหน้าที่อยากพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและทีมงานด้วยการ coach และ mentor  feedback อย่างมีรูปแบบ ผู้บริหารระดับสูงที่กำลังจะปั้นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาช่วยงานองค์กร รูปแบบกิจกรรม Community of Practitioner HANDS - ON WORKSHOPS PMS Clinic เบื้องต้นถ้าหากมีผู้สนใจศูนย์มีดีจะจัดกิจกรรมช่วงระหว่าง ทุกวันศุกร์บ่าย เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องภาษา อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ นายปฏิภาค วิภาสกุลเด่น โทร.36227 หรืออีเมล์ patipak.wipa@cmu.ac.th หมายเหตุ: ท่านที่ลงทะเบียนแล้วมิได้จำเป็นต้องมาทุกอาทิตย์ เป็นตามความสะดวกและสมัครใจ

เชิญเข้าร่วม Coaching Community แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการโค้ช Feedback และ MEDS Check-in2024-06-12T15:37:07+07:00

OD67 MEDCMU PMS: Performance Acceleration to MEDS Excellence ✨

2024-02-13T10:23:30+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน/ศูนย์ฯ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Kickoff MEDCMU PMS: Performance Acceleration to MEDS Excellence ✨ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในคณะฯ รับฟังเป้าหมาย MEDS Excellence รวมถึงสิ่งที่่ต้องดำเนินการใน OD 67 และแลกเปลี่ยน กรณีศึกษาจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ถึงการนำ PMS ไปใช้ 🗓️ ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรว 👉โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://cmu.to/kickoff-od67-meds เรียน  หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ทุกท่าน   ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดกลยุทธ์ MEDCMU ในการขับเคลื่อนคณะฯ ไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่วางไว้ ประกอบกับการประชุมผู้บริหารวันจันทร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรื่องแจ้งโดยรองคณบดีด้านทรัพยากรบุคคล แจ้งที่ประชุมเรื่องกรอบระยะเวลา และแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติของโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหัวข้อคือ “MEDCMU PMS : Performance Acceleration to MEDS” นั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร และการพัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการวางรากฐานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์เพื่อพัฒนาไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านกระบวนการ MEDS Check in ได้แก่ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน โค้ชอย่างต่อเนื่อง และหารือเพื่อการพัฒนาจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สร้างบรรยากาศการสื่อสารที่เปิดกว้าง ขับเคลื่อนผลงานที่ดีและบุคลากรมีความผูกพัน จึงขอกำหนดหัวข้อ และแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ 1. กำหนดให้โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของทุกภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ในหัวข้อ [...]

OD67 MEDCMU PMS: Performance Acceleration to MEDS Excellence ✨2024-02-13T10:23:30+07:00

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา “Digital SKills” ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566

2023-07-12T16:21:12+07:00

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. (ศูนย์มีดี MeDHRI) โทรศัพท์ 34699

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา “Digital SKills” ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 25662023-07-12T16:21:12+07:00

หลักสูตร Non-Technical Skills

2024-06-05T10:23:16+07:00

“Non-Technical Skills ทักษะการคิด ชีวิตและสังคม” หลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไร หลักสูตร Non-Technical Skills เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการคิด, การสื่อสารและทักษะทางสังคม ที่ใช้ร่วมกับ Technical Skills เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเป็นพื้นฐานของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร […]

หลักสูตร Non-Technical Skills2024-06-05T10:23:16+07:00

OD66 ส่ง OKR และ IDP ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 66

2023-04-12T10:19:47+07:00

ตัวอย่างการโค้ชจาก โค้ชเปี่ยมสุข ที่โค้ชให้กับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สามารถดูย้อนหลังได้ที่นี่ แจ้งกำหนดการส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKR) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตามแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD66) เรียน  หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ทุกท่าน ตามบันทึกข้อความคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ อว 8393(8) / 17755 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ได้กำหนดหัวข้อ และแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในหัวข้อเรื่อง “MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP” โดยให้บุคลากรทุกคนส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKRs) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2566 นั้น   เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร รวมไปถึงการวางรากฐานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์เพื่อพัฒนาไปสู่การมีเป้าหมายระดับรายบุคคล และแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล คณะฯ ขอแจ้งกำหนดการส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKRs) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตามแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD66) ดังนี้ ให้ภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ และบุคลากรในสังกัดส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKRs) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระบบ PMS [...]

OD66 ส่ง OKR และ IDP ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 662023-04-12T10:19:47+07:00

บรรยายความรู้ หัวข้อ Organization Quality Development ให้แก่อาจารย์ใหม่ Associate Instructor รุ่นที่ 4

2023-02-24T09:13:21+07:00

รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ Organization Quality Development แก่อาจารย์ใหม่ Associate Instructor รุ่นที่ 4 จัดโดยศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Me:DHRI ศูนย์มีดี) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายความรู้ หัวข้อ Organization Quality Development ให้แก่อาจารย์ใหม่ Associate Instructor รุ่นที่ 42023-02-24T09:13:21+07:00

พ​ิ​ธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “​Non-Technical Skills” ครั้งที่ 1 สำหรับอาจารย์​ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 2566

2023-02-24T09:19:41+07:00

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใ​นพ​ิ​ธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "​Non-Technical Skills" ครั้งที่ 1 สำหรับอาจารย์​ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 2566 โดยมีรศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ของ​การจัดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO: Moderninzed workforce เพื่อการพัฒนาทักษะรอบด้าน กระบวนการคิด , การสื่อสารและทักษะทางสังคมที่ใช้ร่วมกับTechnical skill ของบุคคลากร จัดโดยศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Me:DHRI ศูนย์มีดี) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์​ 2566​ ณ ห้องเรียนชั้น 5 อาคารราช​นครินทร์​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ​ิ​ธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “​Non-Technical Skills” ครั้งที่ 1 สำหรับอาจารย์​ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 25662023-02-24T09:19:41+07:00

Med CMU Training Needs survey
แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มช.

2023-01-19T09:36:47+07:00

Med CMU Training Needs survey
แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มช.
2023-01-19T09:36:47+07:00
Go to Top