เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบประเมินโครงการฯ

https://forms.office.com/r/ev7S7vcXCx

ช้อมูลเกี่ยวกับ PMS ทั้งหมดใน Sharepoint
https://o365cmu.sharepoint.com/sites/MEDCMU-PMS