เข้าสู่ระบบ PMS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDP

การพัฒนาตัวเอง และ แผนพัฒนารายบุคคล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโค้ช

ทำให้การโค้ชเป็นบทสนทนาที่ต้องทำ

ตัวอย่างการโค้ชจาก โค้ชเปี่ยมสุข ที่โค้ชให้กับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สามารถดูย้อนหลังได้ที่นี่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PMS

Performance Management (การบริหารผลการปฏิบัติงาน)

แจ้งกำหนดการส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKR) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตามแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD66)

เรียน  หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ทุกท่าน

ตามบันทึกข้อความคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ อว 8393(8) / 17755 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ได้กำหนดหัวข้อ และแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในหัวข้อเรื่อง “MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP” โดยให้บุคลากรทุกคนส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKRs) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2566 นั้น

 

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร รวมไปถึงการวางรากฐานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์เพื่อพัฒนาไปสู่การมีเป้าหมายระดับรายบุคคล และแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล คณะฯ ขอแจ้งกำหนดการส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKRs) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตามแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD66) ดังนี้

  1. ให้ภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ และบุคลากรในสังกัดส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKRs) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระบบ PMS ที่ลิงก์ https://mis.med.cmu.ac.th/pms ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
  2. ให้หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ทุกท่าน รับรองเป้าหมายดังกล่าวในระบบ PMS ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
  3. ขอความร่วมมือ หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ทุกท่าน โค้ช ควบคุม และติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ OKRs ที่ภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง. ทั้งนี้ได้แนบกำหนดเวลาตามขั้นตอนการดำเนินโครงการ OD ปีงบประมาณ 2566 มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]