ในวันที่ 17 พย. 63 13.00 - 16.30 น. ขอเชิญผู้บริหารสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วม Workshop “การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์” (Performance Management Systems)

คณะแพทยศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์” (Performance Management Systems) ให้แก่ บุคลากรทุกระดับสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสื่อสารการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรภายในคณะฯ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทั้งระดับผู้บริหารคณะฯ, หัวหน้างาน,หัวหน้าหน่วย และผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจ ระบบ และวิธีการบริหารผลการปฏิบัติงาน ในระดับที่สามารถเป็นผู้นำให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของภาควิชา/ฝ่าย/งาน
โดยมีกำหนดจัดภาคปฏิบัติฯ (Workshop) เฉพาะกลุ่มผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ประสงค์ขอเชิญท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์” (Performance Management Systems)ภาคปฏิบัติฯ (Workshop) ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

* โดยขอความอนุเคราะห์ตอบกลับภายใน 11 พฤศจิกายน 2563 นี้ *
ขอบคุณครับ
—-
Human Resource Development Center (HRD CENTER)
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://w1.med.cmu.ac.th/medhri/
โทรศัพท์: 0-5393-5226 และ 0-5393-6227
E-mail : hrd.medcmu@gmail.com, hr.medcmu@gmail.com

There is nothing to show here!
Slider with alias 90days-for-nd-1-1 not found.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรุณาติดต่อได้ที่งานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์: 0-5393-5226 และ 0-5393-6227
E-mail : hrd.medcmu@gmail.com, hr.medcmu@gmail.com