โครงการเตรียมการของจริยธรรมการวิจัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในทุกหน่วยงานและกิจการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการจำนวนมากที่อยู่ในระบบงานต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งยังไม่มีการกำกับดูแลข้อมูลอย่างถูกต้อง ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักวิจัยภายในคณะแพทยศาสตร์ ได้รับทราบ และมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อันจะนำสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเห็นความสำคัญของการสื่อสารให้นักวิจัยภายในคณะฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นเบื้องต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมจริยธรรมการวิจัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562ให้กับนักวิจัยภายในคณะแพทยศาสตร์

วัตถุประสงค์
1 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนผลกระทบและการเตรียมความพร้อมในการวิจัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2 เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้และความเข้าใจในมาตรการทั่วไป และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในงานวิจัย

3 เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

ศึกษาเพิ่มเติม
แชร์จาก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก