“ในทุกภาษาภาพของภาพยนตร์ดิจิทัล การเล่าเรื่องด้วยภาพซึ่งประกอบไปด้วย เรื่องของเฟรม การเคลื่อนที่ของกล้อง การเคลื่อนที่ของตัวละคร และภาพหลักของการเล่าเรื่อง”

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

ภาษาภาพของภาพยนตร์ดิจิทัล การเล่าเรื่องด้วยภาพซึ่งประกอบไปด้วย เรื่องของเฟรม การเคลื่อนที่ของกล้อง การเคลื่อนที่ของตัวละคร และภาพหลักของการเล่าเรื่อง
Graphic language of digital movie. Storytelling with images including a framing, camera movement, character movement and key visual of the narrative.

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน

ไม่มี

วัตถุประสงค์

LO1 : ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่า การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายได้ว่า การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD ประกอบด้วยอะไรบ้าง
LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายได้ว่า การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD มีการนำเสนอข้อมูลอะไรบ้าง
LO4 : ผู้เรียนสามารถอธิบายได้ว่า การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD มีวิธีการเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองและมุมกล้องประเภทใดบ้าง

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

ชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด : 5 ชั่วโมง
ชั่วโมงวิดีโอรวม 2 ชั่วโมง : 21 นาที
ชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ : 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

ภาษาที่ใช้ในการสอนผ่านระบบออนไลน์

ภาษาไทย

กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนน

เพื่อรับใบประกาศนียบัตร
แบบทดสอบก่อนเรียน     0%         กิจกรรมระหว่างเรียน                       0%
กิจกรรม Discussion    0%         แบบทดสอบหลังเรียน                       100%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

เนื้อหาในหลักสูตร

บทที่ 1: ความหมายและประโยชน์ของ การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD
 • 1.1 ความหมายของ การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD
 • 1.2 ประโยชน์ของ การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD
 • 1.3 ทักษะเบื้องต้น ที่จำเป็นในการทำ STORYBOARD
บทที่ 2: องค์ประกอบหลักของ การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD
 • 2.1 การเล่าเรื่องด้วยภาพ ประกอบด้วย ตัวละคร ภาษาท่าทาง สถานที่
 • 2.2 ตัวละคร ใน การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD
 • 2.3 ภาษาท่าทาง ใน การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD
 • 2.4 สถานที่ ใน การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD
บทที่ 3: การนำเสนอข้อมูล รายละเอียดใน STORYBOARD
 • 3.1 ความมีชีวิตชีวาและภาษาท่าทางของตัวละคร
 • 3.2 รายละเอียด เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละคร
 • 3.3 การเคลื่อนไหวของตัวละคร
 • 3.4 ความต่อเนื่องของเวลาและลำดับเหตุการณ์
บทที่ 4: วิธีการเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองและมุมกล้องใน STORYBOARD
 • 4.1 การเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองใน STORYBOARD
 • 4.2 การเล่าเรื่องราวผ่านมุมกล้องใน STORYBOARD
 • 4.3 การเคลื่อนไหวของกล้องที่สัมพันธ์กับตัวละคร

Power by CMU-MOOC

https://mooc.cmu.ac.th/th/home