โครงการ Performance Management System การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

การบริหารผลการปฏิบัติงานคืออะไร

การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรให้บุคลากรแต่ละบุคคลที่มีศักยภาพสูง ที่ทำงานร่วมกันโดยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน กระบวนการวางแผนนั้นโฟกัสไปที่การตั้งเป้าหมายที่จับต้องได้ เพื่อที่บุคลากรแต่ละคนได้รับทราบทิศทางการสื่อสารว่าพวกเขาถูกคาดหวังในการทำงานอย่างไร กระบวนการการบริหารจัดการนั้นจะมุ่งไปที่ action plan การพัฒนาส่วนบุคคล และการโค้ชที่ทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

การบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความผูกพันของบุคลากร รวมถึง commitment เพราะหลังจากที่บุคลากรทราบแล้วว่าพวกเขาถูกคาดหวังอย่างไร และการติดตามความคืบหน้าอย่างไร และยังช่วยขจัดอุปสรรคและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนว่าจะส่งผลต่อองค์กรอย่างไร เพื่อบุคลากรทราบแล้วว่าตนเองนั้นมีส่วนช่วยให้พันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรนั้นจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงคุณค่า และความมุ่งมาดปรารถนาของพวกเขาเอง

หรือสามารถคิดได้อย่างอีกอย่างว่ากระบวนการเหล่านี้เป็น road map สำหรับผลการปฏิบัติงานที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปีเพื่อเป็นสิ่งนำทางของบุคลากรแต่ละคน (เป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถตามได้ คล้ายๆกับแผนที่) และเส้นทางระหว่างทางนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทาง และสุดท้ายแล้วก็มีการทบทวนถึงสิ่งที่ได้ทำสำเร็จไปแล้ว หรือบนแผนที่นั้นบุคลากรไปหยุดอยู่ที่จุดไหน

วัตถุประสงค์ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน

1 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
– ถ่ายทอดให้ผู้คนรู้ว่าการทำงานที่ดีหมายถึงอะไรและนำมาซึ่งอะไร

2 การสร้างความสัมพันธ์
– สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยนำหัวหน้าและบุคลากรมาพบปะกันเป็นประจำเพื่อทบทวนความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

3 การพัฒนาบุคลากร
– ให้ข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และพื้นที่สำหรับการปรับปรุงร่วมกัน และข้อตกลงเกี่ยวกับแผนพัฒนาส่วนบุคคลและการเรียนรู้

4 การประเมินบุคลากร
– ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจมอบหมายงาน เลื่อนตำแหน่ง หรือให้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับผลงาน