หัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ จากหลักสูตร
Strategic Leadership Accelerator : Slap
สำหรับบุคลากรภายในที่สนใจ (Observe)