หลักสูตร การใช้ระบบ Suandok EMR สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ระบบ Electronic Medical Record (EMR)

โดย ศูนย์เทคโนโลยีพัฒนาแพทยศาสตรศึกษา (MTEC)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยประกอบด้วย หัวข้อดังต่อไปนี้

01 – การเข้าสู่ระบบ iviewer
02 – การค้นหาห้องตรวจและผู้ป่วย
03 – การดูประวัติของผู้ป่วย
04 – การบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล
05 – การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์
06 – การสั่ง LAB
07 – การสั่งยา
08 – การนัดหมายการตรวจ
09 – การอัพโหลดภาพผ่าน icompanion
10 – การบันทึกปัญหาด้านยา / เภสัชกรรม
11 – การบันทึกคำแนะนำสุขศึกษา