โครงการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. ในสถานการณ์ระบาด COVID-19

2021-04-12T16:37:07+07:00

โครงการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์ระบาด COVID-19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารงานบุคคล และทีมนวจิต ภาควิชาจิตเวชศ่าสตร์. ร่วมฝ่าฟันวิกฤตการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ […]