สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หลักสูตรการใช้ระบบ Suandok EMR สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

2023-05-11T10:21:44+07:00

หลักสูตรการใช้ระบบ Suandok EMR สำหรับผู้ปฏิบัติงาน – Electronic Medical Record (EMR) […]

หลักสูตรการใช้ระบบ Suandok EMR สำหรับผู้ปฏิบัติงาน2023-05-11T10:21:44+07:00

Human Subject Protection & Responsible Conduct of Research

2022-11-09T10:09:03+07:00

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ สมัครเรียน หลักสูตร - Human Subject Protection (HSP) - Responsible Conduct of Research (RCR) หลักสูตร พัฒนาโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://elearning-necast.nrct.go.th

Human Subject Protection & Responsible Conduct of Research2022-11-09T10:09:03+07:00

Responsible Conduct of Research สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

2022-11-14T16:22:05+07:00

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง Responsible Conduct of Research สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. บรรยายเรื่อง Research misconduct รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภิชาติ ตันตระวรศิลป์ บรรยายในหัวข้อ Data management รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ณัฐ คูณรังสีสมบูรณ์  บรรยายเรื่อง “Conflicts of interest”และ หัวข้อ Authorship & peer review

Responsible Conduct of Research สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา2022-11-14T16:22:05+07:00
Go to Top