“เรียนรู้เทคนิคและทักษะในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างจัดกิจกรรมที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรของคุณ ”

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสำหรับครูในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินความคิดสร้างสรรค์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

6 ชั่วโมงเรียนรู้ ( 2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์ได้

2. ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมและวิธีการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ได้

3. ผู้เรียนสามารถประเมินระดับการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

เนื้อหาในหลักสูตร

หลักการและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนางานด้วยการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ให้กับบุคลากร กระบวนการและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับองค์กร การวัดและประเมินการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และแนวทางการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในองค์กร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.ดรัณภพ เพียรจัด
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

e-mail: cu.hr.mooc@gmail.com

Power by Thai MOOC

https://thaimooc.org/