“พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ จับประเด็นและใจความสำคัญจากการฟัง และการอ่านสิ่งพิมพ์และออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารสำหรับวิชาชีพ”

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับวิชาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาและการเขียนที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพ การเข้าใจประเด็นและจับประเด็นและใจความสำคัญจากการฟังและการอ่านสิ่งพิมพ์และออนไลน์ต่าง ๆ และความเข้าใจคำศัพท์และเนื้อหาทางวิชาการในวิชาชีพ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

10 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • นักศึกษามีความสามารถในการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาทางวิชาการหรือสถานการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
  • นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาและการเขียนเนื้อหาทางวิชาการหรือในสถานการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
  • นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้เรียน

  • บุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

  • เข้าเรียนครบทุกหน่วยการเรียน
  • ทำภารกิจการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียน
  • มีคะแนนทดสอบหลังเรียน >= 60%

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : Computer

หัวข้อที่ 2 : Computer Devices

หัวข้อที่ 3 : Multimedia

หัวข้อที่ 4 : Internet

หัวข้อที่ 5 : Websites

หัวข้อที่ 6 : Email

หัวข้อที่ 7 : Games

หัวข้อที่ 8 : Tech Support

หัวข้อที่ 9 : Tech News

หัวข้อที่ 10 : Internet Security

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล
Asst.Prof.Dr. Kornwipa Poonpon
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Power by Thai MOOC

https://thaimooc.org/