“วิเคราะห์ และ กำหนดสมรรถนะที่ตนเองจำเป็นต้องพัฒนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการประเมินที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเอง”

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

แนวคิด หลักการ ลักษณะ และความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล แผนพัฒนารายบุคคลกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และการประเมินความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

6 ชั่วโมงเรียนรู้ ( 2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทบาทของแผนพัฒนารายบุคคลที่มีต่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดสมรรถนะที่ตนเองจำเป็นต้องพัฒนา

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการประเมินที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเอง

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

เนื้อหาในหลักสูตร

แนวคิด หลักการ ลักษณะ และความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล แผนพัฒนารายบุคคลกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และการประเมินความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์
e-mail: cu01.mooc@gmail.com

Power by Thai MOOC

https://thaimooc.org/