“วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวัน รับรู้ผลกระทบของสื่อต่อปัจเจกบุคคลและสังคม เพื่อส่งเสริมสังคมรู้เท่าทันสื่อ ”

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ความหมายของสารที่ปรากฏในสื่อ หลักการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าสาร การเลือกรับสาร การประยุกต์ใช้ความรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวัน ผลกระทบของสื่อต่อปัจเจกบุคคลและสังคม การสร้างและส่งเสริมสังคมรู้เท่าทันสื่อ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าสารได้
  2. วิเคราะห์และประเมินเนื้อหาและการนำเสนอของสื่อประเภทต่างๆ ตามแนวคิดและทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ
  3. ผลิตและใช้สื่อด้วยความรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนเข้าเรียนครบทุกหัวข้อ และมีคะแนนผ่านเกณฑ์ 60 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ด้วยเมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว

 

เนื้อหาในหลักสูตร

  1. ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ
  2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ความหมายของสารที่ปรากฏในสื่อ
  3. หลักการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าสาร
  4. การเลือกรับสาร การประยุกต์ใช้ความรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวัน
  5. ผลกระทบของสื่อต่อปัจเจกบุคคลและสังคม
  6. การสร้างและส่งเสริมสังคมรู้เท่าทันสื่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์อลิชา ตรีโรจนานนท์
Alicha Treerotchananon
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
alicha.treer@cmu.ac.th

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์
Pimonpan Chainan,Ph.D.
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
pimonpan.c@cmu.ac.th

Power by Thai MOOC

https://thaimooc.org/