“เรียนรู้แนวคิดและหลักการของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมเครื่องมือสำคัญทางการบริหารในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ”

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

ความหมาย และความสำคัญของจัดการเชิงกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ แนวคิดและหลักการของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เครื่องมือทางการบริหารในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ อาทิ McKinsey’s 7S Framework Balanced Scorecard และเทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการะเมินความคิดสร้างสรรค์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

6 ชั่วโมงเรียนรู้ ( 2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสำคัญของบริหารเชิงกลยุทธ์และกระบวนการบริหาร กลยุทธ์ได้
 2. อธิบายการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ได้
 3. อธิบายการกำหนดกลยุทธ์ได้
 4. อธิบายหลักการของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้
 5. บอกเครื่องมือทางการบริหารที่ใช้ในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

เนื้อหาในหลักสูตร

 1. ความหมาย และความสำคัญของจัดการเชิงกลยุทธ์
 2. ลักษณะสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
 4. การกำหนดกลยุทธ์
 5. แนวคิดและหลักการของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
 6. เครื่องมือทางการบริหารในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ อาทิ McKinsey’s 7S Framework Balanced Scorecard
 7. เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการะเมินความคิดสร้างสรรค์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
e-mail : cu.hr.mooc@gmail.com

Power by Thai MOOC

https://thaimooc.org/