“การคิดเชิงระบบมีความสำคัญต่อการการเข้าใจกลไกการทำงาน การแก้ปัญหา ตัดสินใจ ก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

การคิดเชิงระบบมีความสำคัญต่อการการเข้าใจ วงรอบเดิมของระบบหรือเข้าใจธรรมชาติขององค์ประกอบเมื่อเราเข้าใจกลไกการทำงานของระบบ การแก้ปัญหา ตัดสินใจ ก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและท้ายที่สุดเกิดการพัฒนาระบบ เกิดพัฒนาองค์กร พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศชาติในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

12 ชั่วโมงเรียนรู้  (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 12 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย หลักการ ความสำคัญ และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีระบบได้

3. ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบได้

4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจัยสาเหตุของปัญหา ค้นหารูปแบบ และความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุ กับผลของปัญหาได้

5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆได้

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

เนื้อหาในหลักสูตร

ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.ภูเบศ เลื่อมใส
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

e-mail: onchawiank@gmail.com

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายร่วม

ดร.สุขมิตร กอมณี
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายร่วม

ดร.ดำรัส อ่อนเฉวียง
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Power by Thai MOOC

https://thaimooc.org/