รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรด้านแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการตั้งวัตถุประสงค์ทางการศึกษา วิธีการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้และการวัดผลทางการศึกษาที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นครูแพทย์และมีเจตคติที่ดี สามารถจัดทำแผนการสอนได้อย่างถูกต้อง ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มอาจารย์แพทย์ใหม่

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

3 ชั่วโมง 35  นาที

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : Generation Gap

หัวข้อที่ 2 : Mental Support for Students

หัวข้อที่ 3 : Team Based Learning (TBL)

หัวข้อที่ 4 : Problem Based Learning (PBL)

หัวข้อที่ 5 : Quality Assurance (QA) in Medical School