หลักสูตร Zoom for Host – การใช้งาน Zoom สำหรับจัดการประชุมทั่วไป

โดย คุณอมฤต ดวงเมือง งานเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะสอนพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom เพื่อการทำงานสำหรับสร้างห้องเรียนหรือประชุมออนไลน์ สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เรียนรู้พื้นฐานการสมัครเข้าใช้งาน รวมถึงการเปิดห้องประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom โดยดำเนินการตามที่ได้ตั้งค่าไว้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

  • 1 ชั่วโมง 42 นาที

ประกาศนียบัตร (Certificate)

  • ได้รับ

เงื่อนไขการอบรม

  • ผู้เข้าอบรมจะต้องได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างห้องเรียน และห้องประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน หรืออาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : Intro

หัวข้อที่ 2 : Installation

หัวข้อที่ 3 : Sign In & Check for Update

หัวข้อที่ 4 : General Setting

หัวข้อที่ 5 : Start

หัวข้อที่ 6 : Tools

หัวข้อที่ 7 : Meeting Reports

หัวข้อที่ 8 : Outro