เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ได้มีการจัด Session การบรรยายในหัวข้อ “Growth Mindset for Human Resource Management” ในการประชุมวิชาการ HA Regional Forum : Chiang Mai 2024 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ The Empress Convention Center จังหวัดเชียงใหม่ โดยใน Session นี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่ นพ.ธวัชชัย ใจคำวัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร, พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และ รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีด้านทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองคณบดีพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการและเสวนา

การประชุมวิชาการ HA Regional Forum : Chiang Mai 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Growth Mindset for Better Healthcare System” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกลเชื่อมโยงต่อเนื่อง ซึ่งการบรรยายในหัวข้อ “Growth Mindset for Human Resource Management” มุ่งเน้นไปที่การนำกรอบความคิดที่กว้างไกล (Growth Mindset) มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการและระบบสุขภาพที่ดีขึ้น

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากวิทยากรทั้งสามท่าน ได้สร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างกว้างขวาง การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตั้งคำถามที่สร้างสรรค์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้และการตระหนักถึงความสำคัญของการมีกรอบความคิดที่กว้างไกลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ