โครงการ/กิจกรรม

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา “Digital SKills” ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566

2023-07-12T16:21:12+07:00

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. (ศูนย์มีดี MeDHRI) โทรศัพท์ 34699

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา “Digital SKills” ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 25662023-07-12T16:21:12+07:00

หลักสูตร Non-Technical Skills

2023-07-21T16:14:16+07:00

Non-Technical Skills หลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไร หลักสูตร Non-Technical Skills เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการคิด, การสื่อสารและทักษะทางสังคม ที่ใช้ร่วมกับ Technical Skills เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเป็นพื้นฐานของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร ประกอบด้วย การบรรยาย และ Workshop ในหัวข้อ Non-Technical Skills Situation Awareness Clinical Decision Making Teamwork Task Management Communication Stress Management วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ และความเข้าใจ เรื่อง Non-technical skills เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในคณะฯ ให้มีความพร้อมในด้าน soft skills เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากร Non-technical skills ของคณะฯ วิธีการฝึกอบรม บรรยาย อภิปราย Workshop กรณีศึกษา สร้างสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ และความเข้าใจ เรื่อง Non-technical skills บุคลากรภายในคณะฯ มีความพร้อมในด้าน soft skills สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดี เกิดการพัฒนาศักยภาพวิทยากร Non-technical skills ของคณะฯ ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566                     (ดำเนินการแล้ว) ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 26 เมษายน 2566                           (ดำเนินการแล้ว) ครั้งที่ 3 : [...]

หลักสูตร Non-Technical Skills2023-07-21T16:14:16+07:00

MEDCMU Voice Focus Group ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

2023-05-19T09:48:42+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง […]

MEDCMU Voice Focus Group ครั้งที่ 1 ประจำปี 25662023-05-19T09:48:42+07:00

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Successor ประจำปี 2566

2023-05-18T17:59:58+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ร่วมกับ ชมรมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. กำหนดจัดโครงการฯ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร และ sucessor ของฝ่าย/งาน […]

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Successor ประจำปี 25662023-05-18T17:59:58+07:00

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”

2023-03-16T09:16:44+07:00

งานบริหารงานบุคคล และ ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรผู้สนใจ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง […]

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”2023-03-16T09:16:44+07:00

Med CMU Training Needs survey
แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มช.

2023-01-19T09:36:47+07:00

Med CMU Training Needs survey
แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มช.
2023-01-19T09:36:47+07:00

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” (MES) รุ่นที่ 8

2023-01-19T16:13:56+07:00

ตามที่งานบริหารงานบุคคล ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 8 (Management for Excellence  Supervisory : MES 8) ในการนี้ คณะกรรมการหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาคัดเลือกจัดสรรอัตราผู้เข้าอบรม ตามจานวนและสัดส่วนของบุคลากร เพื่อให้สัดส่วนของบุคลากรจากภาควิชา/ฝ่าย/งาน มีความเหมาะสม ดังเอกสารแนบนี้ […]

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” (MES) รุ่นที่ 82023-01-19T16:13:56+07:00

โครงการ Kickoff MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP

2023-01-12T15:58:00+07:00

เอกสารที่เกี่ยวข้อง https://cmu.to/doc-kickoff-od66 วีดีโอย้อนหลัง660111 Kickoff โครงการ MEDCMU PMS Performance Coaching & IDP.mp4 แบบประเมินโครงการฯ https://forms.office.com/r/ev7S7vcXCx ช้อมูลเกี่ยวกับ PMS ทั้งหมดใน Sharepoint https://o365cmu.sharepoint.com/sites/MEDCMU-PMS

โครงการ Kickoff MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP2023-01-12T15:58:00+07:00
Go to Top