ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง “Design New Normal for Excellence Education ”

โดยมี รศ.พญ สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีด้านทรัพยากรบุคคล ชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม และผลลัพธ์ที่คาดหวัง รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ ชี้แจงกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาสทบทวนผลการดำเนินการสำคัญ ภาพรวมของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา เข้าร่วมสัมมนา ระหว่างวันที่ 12- 13 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่