ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมหลักสูตรการพัฒนาในระบบ CMUIDP

2024-05-01T08:48:28+07:00

บุคลากรคณะแพทยศาตร์ที่เข้าร่วมการพัฒนาในระบบ CMUIDP จะต้องพัฒนาทักษะทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1: หลักสูตรสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนที่ 2: หลักสูตรสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

รวมหลักสูตรการพัฒนาในระบบ CMUIDP2024-05-01T08:48:28+07:00

ประกาศผลผู้ชนะการประกวด MEDCMU Happy Organization

2024-03-26T16:29:55+07:00

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัล จากการประกวดคลิปวิดิโอในหัวข้อ องค์กรเเห่งความสุข MEDCMU Happy Oraganization […]

ประกาศผลผู้ชนะการประกวด MEDCMU Happy Organization2024-03-26T16:29:55+07:00

ประกาศรายชื่อ ผู้ส่งผลงาน MEDCMU Happy Organization

2024-02-19T14:59:58+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญชวน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ร่วมส่งกำลังใจให้ทุกผลงานที่ผ่านการคัดเลือก […]

ประกาศรายชื่อ ผู้ส่งผลงาน MEDCMU Happy Organization2024-02-19T14:59:58+07:00

OD67 MEDCMU PMS: Performance Acceleration to MEDS Excellence ✨

2024-02-13T10:23:30+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน/ศูนย์ฯ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Kickoff MEDCMU PMS: Performance Acceleration to MEDS Excellence ✨ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในคณะฯ รับฟังเป้าหมาย MEDS Excellence รวมถึงสิ่งที่่ต้องดำเนินการใน OD 67 และแลกเปลี่ยน กรณีศึกษาจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ถึงการนำ PMS ไปใช้ 🗓️ ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรว 👉โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://cmu.to/kickoff-od67-meds เรียน  หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ทุกท่าน   ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดกลยุทธ์ MEDCMU ในการขับเคลื่อนคณะฯ ไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่วางไว้ ประกอบกับการประชุมผู้บริหารวันจันทร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรื่องแจ้งโดยรองคณบดีด้านทรัพยากรบุคคล แจ้งที่ประชุมเรื่องกรอบระยะเวลา และแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติของโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหัวข้อคือ “MEDCMU PMS : Performance Acceleration to MEDS” นั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร และการพัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการวางรากฐานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์เพื่อพัฒนาไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านกระบวนการ MEDS Check in ได้แก่ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน โค้ชอย่างต่อเนื่อง และหารือเพื่อการพัฒนาจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สร้างบรรยากาศการสื่อสารที่เปิดกว้าง ขับเคลื่อนผลงานที่ดีและบุคลากรมีความผูกพัน จึงขอกำหนดหัวข้อ และแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ 1. กำหนดให้โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของทุกภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ในหัวข้อ [...]

OD67 MEDCMU PMS: Performance Acceleration to MEDS Excellence ✨2024-02-13T10:23:30+07:00

Chiang mai university Individual Development Plan: CMU IDP

2024-03-28T10:55:00+07:00

หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ Reskilled/Upskilled อย่างเป็นระบบ (CMU Brain Power Concept) ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 โดยการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU Proactive IDP) […]

Chiang mai university Individual Development Plan: CMU IDP2024-03-28T10:55:00+07:00

MEDCMU Engagement Action Plan

2023-11-22T15:27:30+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญร่วมรายงานผลแผนเสริมสร้างความผูกพันของหน่วยงานเพื่อติดตามการดำเนินงาน เเละรับการสนับสนุนจากคณะ […]

MEDCMU Engagement Action Plan2023-11-22T15:27:30+07:00

MEDCMU Happy Organization
“องค์กรแห่งความสุข”

2024-03-26T16:27:57+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมสนุกกับกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ […]

MEDCMU Happy Organization
“องค์กรแห่งความสุข”
2024-03-26T16:27:57+07:00

MEDCMU Voice Focus Group ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

2023-05-19T09:48:42+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง […]

MEDCMU Voice Focus Group ครั้งที่ 1 ประจำปี 25662023-05-19T09:48:42+07:00

OD66 ส่ง OKR และ IDP ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 66

2023-04-12T10:19:47+07:00

ตัวอย่างการโค้ชจาก โค้ชเปี่ยมสุข ที่โค้ชให้กับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สามารถดูย้อนหลังได้ที่นี่ แจ้งกำหนดการส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKR) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตามแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD66) เรียน  หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ทุกท่าน ตามบันทึกข้อความคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ อว 8393(8) / 17755 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ได้กำหนดหัวข้อ และแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในหัวข้อเรื่อง “MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP” โดยให้บุคลากรทุกคนส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKRs) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2566 นั้น   เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร รวมไปถึงการวางรากฐานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์เพื่อพัฒนาไปสู่การมีเป้าหมายระดับรายบุคคล และแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล คณะฯ ขอแจ้งกำหนดการส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKRs) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตามแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD66) ดังนี้ ให้ภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ และบุคลากรในสังกัดส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKRs) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระบบ PMS [...]

OD66 ส่ง OKR และ IDP ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 662023-04-12T10:19:47+07:00
Go to Top