คณะแพทย์ มช. จัดประชุมวิชาการ ทุนหมอเจ้าฟ้า Cytology in clinical practice " เรื่องเล็ก ที่ไม่เล็ก "

วันที่ 24 กันยายน 63
WRITER: งานประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดประชุมวิชาการ ทุนหมอเจ้าฟ้า เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2563 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Cytology in clinical practice ” เรื่องเล็ก ที่ไม่เล็ก ” โดย ศ.พญ. เบญจพร ไชยวรรณ์ ผู้รับทุนหมอเจ้าฟ้า ปี 2533 , เรื่อง Non-invasive investigation in lung disease for COVID-19 โดย ผศ. พญ. ภัทราพร ตาเจริญเมือง ผู้รับทุนหมอเจ้าฟ้า ปี 2561 และ เรื่อง Diabetes in COVID-19 โดย ผศ.พญ. นิพาวรรณ ไวศยะนันท์ ผู้รับทุนหมอเจ้าฟ้า ปี 2560 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.